Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRw3FP
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSFiR wieczorowe sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw ekonomii i prawa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania finansów publicznych we współczesnej gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń polskich. Analizie zostanie poddana rola państwa w gospodarce oraz instrumenty jego oddziaływania na społeczeństwo i podmioty gospodarcze. Ponadto zostanie omówiona problematyka zarówno gromadzenia funduszy publicznych za pomocą instrumentów finansowych i fiskalnych, jak i budżetu państwa oraz deficytu i długu publicznego.

Pełny opis:

1.Teorie finansów publicznych (z uwzględnieniem roli i zadań państwa oraz budżetu i podejścia do kwestii równowagi budżetowej)

2.Charakterystyka finansów publicznych. Pojęcie finansów publicznych. Funkcje finansów publicznych. Dobra i usługi publiczne oraz społeczne

3.Elementy teorii wyboru publicznego

4.Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych. Budżet państwa. Procedura budżetowa. Ustawa budżetowa i jej składniki

5.Charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje wydatków budżetu państwa. Struktura działowa i rodzajowa wydatków budżetu państwa. Wydatki publiczne a polityka społeczna- usługi społeczne, problematyka inwestycji w człowieka, rola trzeciego sektora w finansowaniu zadań społecznie użytecznych. Problem sztywności wydatków publicznych. Zadaniowy układ budżetu

6.Struktura dochodów budżetu państwa. Charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje dochodów budżetu państwa

Charakterystyka i rodzaje danin publicznych. Analiza struktury podatkowych dochodów budżetu. Analiza struktury niepodatkowych dochodów budżetu

7. Problem deficytu budżetowego w Polsce. Pojęcie i rodzaje deficytu budżetowego. Przyczyny i skutki nierównowagi budżetowej

Deficyt budżetowy, deficyt sektora finansów publicznych. Analiza poziomu i źródeł finansowania deficytu budżetowego.

8. Dług publiczny w Polsce. Pojęcie i rodzaje długu publicznego. Przyczyny powstawania zadłużenia publicznego. Strategia zarządzania długiem publicznym

9.Finanse samorządu terytorialnego. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego. Indywidualny wskaźnik zadłużenia. Budżet zadaniowy

Literatura:

Podstawowa pozycja:

A.Majchrzycka-Guzowska: Finanse i prawo finansowe, Wolters Kluwer, 2019

Literatura uzupełniająca:

Stanisław Owsiak: Finanse publiczne. Ujęcie współczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin test jednokrotnego wyboru na platformie e-Nauka

Ćwiczenia:

- Test jednokrotnego wyboru na platformie e-Nauka,

- Prezentacje na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sokół, Robert Wolański
Prowadzący grup: Andrzej Pałys, Piotr Sokół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sokół, Robert Wolański
Prowadzący grup: Piotr Sokół, Romana Sokół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)