Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRz3SL
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSFIR zaoczne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSFIR zaoczne sem. zimowy
Semianaria dla studiów I i II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium są prawne i kosztowe aspekty różnych form i aspektów zatrudnienia począwszy od rekrutacji a kończąc na rozwiązaniu wzajemnej umowy. W szczególności dotyczące wynagradzania organizacji czasu pracy, zatrudniania szczególnych grup pracowników, odpowiedzialności za naruszenie przepisów, przeciwdziałania patologiom, rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń otrzymywanych z ZUS

Pełny opis:

• Charakterystyka różnych form zatrudnienia (umowy o pracę, samozatrudnienie, umowy cywilnoprawne, agencje pracy tymczasowej, outsourcing itp. w ujęciu prawnym i kosztowym

• Prawne aspekty zatrudnia pracowników od rekrutacji do rozwiązania stosunku pracy, z uwzględnieniem pracy zdalnej

• Przeciwdziałanie patologiom w zatrudnieniu (w tym dyskryminacja, mobbing, molestowanie) oraz koszty w przypadku roszczeń osób uprawnionych

• Wynagrodzenie i jego składniki w ujęciu prawnym i kosztowym

• Zarządzanie czasem pracy i urlopami, z uwzględnieniem elementów kosztowych

• Zwolnienia (w tym grupowe), z uwzględnieniem elementów kosztowych

• Uprawnienia opiekunów dzieci z uwzględnieniem problematyki zasiłków macierzyńskich i opiekuńczych

• Odpowiedzialność pracodawców i managerów za naruszanie przepisów i związane z tym koszty

• Zasady odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe)

• Zasady przyznawania zasiłków w szczególności chorobowego

• Emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego

• Dodatkowe formy ubezpieczeń na emeryturę PPE, PPK, IKE, IKZE

Literatura:

Uzależniona od tematu pracy

Efekty uczenia się:

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię dotyczącą prawa zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych w organizacjach gospodarczych (K_W01)

• Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności finansowej różnych typów organizacji i wykorzystuje prawo zatrudnienia oraz ubezpieczeń społecznych do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach. (K_W02)

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki i ich związek z formami zatrudnienia (K_W03)

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje prawne dotyczące zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki. (K_W04)

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy i zjawiska społeczne i prawne związane z zatrudnieniem oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego (K_W05)

• Potrafi wykorzystać teorię prawa zatrudnienia oraz ubezpieczeń społecznych do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody. (K_U01)

• Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska społeczne i prawne związane z zatrudnieniem oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł. (K_U02)

• Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące zarządzania personelem oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. (K_U03)

• Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego. (K_U04)

• Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem personelem w organizacjach. (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Po pierwszym semestrze zatwierdzenie konspektu pracy wraz z tezą oraz wykazem literatury. Po semestrze drugim zatwierdzenie całości pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Leszek Borowiec, Adam Chmielewski, Grzegorz Keler, Jacek Kiryło, Alina Majchrzycka-Guzowska, Michał Matuszak, Adam Niewiadomski, Andrzej Patulski, Stanisław Piątek, Ewa Pietrusińska, Zofia Skrzypczak, Sebastian Skuza, Iwona Sroka, Katarzyna Trzpioła, Jan Turyna, Szczepan Urjasz, Krzysztof Walczak, Marek Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)