Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umiejętności menedżerskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMdz1UM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Umiejętności menedżerskie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSM dzienne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1. Praca zespołowa

• Zasady formowania zespołu

• Ewolucja ról w zespole

• Synergia w pracy zespołowej

• Wykorzystanie wiedzy poszczególnych członków zespołu

• Syndrom grupowego myślenia

• Narzędzia informatyczne wspierające pracę zespołową

• Formułowanie notatek i sprawozdań z pracy zespołowej

• Stres w pracy

2. Zmiana organizacyjna i zarządzanie jakością

• Cykl życia organizacji L.E. Greinera

• Cykl życia produktu Th. Levitta

• Proces zmian wg modelu K. Lewina

• Źródła oporu wobec zmian

• Metody wprowadzania zmian i zarządzania zmianą

3. Zarządzanie projektami

• Projekt a inne rodzaje działalności

• Zarządzanie czasem

• Podstawowe parametry projektu

• Wymagania w projektach (SIWZ, ToR)

• Struktura podziału pracy w projekcie (WBS)

• Harmonogramowanie, wykresy Gantta i kamienie milowe

• Budżet projektu

• Analiza interesariuszy

• Czynniki ryzyka w projekcie i w organizacji

4. Zarządzanie wiedzą i innowacjami

• Znaczenie wiedzy w organizacji i istota zarządzania wiedzą

• Wiedza jawna i ukryta, zasoby niematerialne

• Innowacje a działalność badawczo-rozwojowa w organizacji

• Rodzaje innowacji i ich znaczenie

• Dyfuzja innowacji

• Sposoby ochrony pomysłów firmy

• Design thinking

5. Przedsiębiorczość i modele biznesu

• Modele biznesu i ich komponenty

• Źródła przychodów i kosztów w firmie

• Struktura i zawartość biznesplanu

• Zwrot z inwestycji

• Start-up, spin-off, spin-out

• Test windy

• Anioły biznesu, fundusze typu seed capital i venture capital, platformy crowdfundingowe

• Język korzyści a język cech

• Prezentacja handlowa produktu

6. Zarządzanie własną karierą

• Proces rekrutacji i selekcji personelu

• Projektowanie etapów rekrutacji

• Kryteria oceny pracownika

• Aktywne metody poszukiwania pracy

• Interpretacja ogłoszeń o pracę

• Zasady konstruowania dokumentów rekrutacyjnych: CV, list motywacyjny, portfolio

• Aktualna sytuacja na rynku pracy: analiza i ocena

• Wykorzystanie mediów społecznościowych w rekrutacji

Literatura:

Podstawowa:

Klincewicz, Krzysztof (red.) (2016) Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Uzupełniająca:

J.Bogdanienko, Ryzyko i kryzys w procesie rozwoju organizacji, Wyd. CeDeWu, 2020

J.C.Maxwell, Leadershift. Przemiana przywództwa. Wyd. mt biznes, 2020

K.Obłój, Praktyka strategii firmy, Wyd. Poltext, 2020

M.Walsh, Algorytmiczny lider, Wyd. Poznańskie, 2020

M.Żemigała, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, wyniki testów, obecność, prace zespołowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Klimczuk-Kochańska, Michał Mijal, Aleksandra Spik, Agnieszka Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)