Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMdz3SL
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSM dzienne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSM dzienne sem. zimowy
Semianaria dla studiów I i II stopnia
Seminaria dyplomowe I i II stopnia dz, w, z
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

.

Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje specyfikację zadań stojących przed studentami w trakcie pisania pracy licencjackiej, wybór tematyki i skonstruowanie planu roboczego, sprawozdanie z kolejnych etapów i kontrolę nad przebiegiem pisania pracy, jej weryfikację i zatwierdzenie.

Pełny opis:

1. Przegląd współczesnych problemów prowadzenia biznesu i zarządzania w kontekście zastosowania ICT (analityka biznesowa – BI, technologia blockchain, wirtualne środowiska nauczania – VLE, zastosowania AI w systemach informacyjnych zarządzania i inne)

2. Wybór indywidualnych tematów prac

3. Praca dyplomowa – ogólne wskazówki metodologiczne

4. Struktura pracy dyplomowej

5. Metody i techniki pisania pracy dyplomowej

6. Narzędzia wspierające pisanie pracy dyplomowej

7. Bibliografia i przypisy w pracy dyplomowej

8. Zamknięcie pierwszego, drugiego i trzeciego rozdziału pracy

9. Wstęp pracy dyplomowej

10. Zakończenie pracy dyplomowej

11. Indeksy i spisy, załączniki

12. Prezentacje problemów związanych z realizacją wybranych tematów prac dyplomowych

13. Ostatnie poprawki i zatwierdzenie prac

14. Omówienie procedury obron prac licencjackich

Literatura:

Podstawowa pozycja:

1. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Poradnik, CeDeWu, Warszawa 2020.

2. Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Wydawnictwo Gab, 2023.

Literatura uzupełniająca:

3. Wójcik K., Piszę pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.

4. Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe. Wskazówki praktyczne, Kujawsko-Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2017.

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu:

1. Zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne), w szczególności dla obszaru zarządzania finansami i rachunkowości (K_W01)

2. Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące posługiwania się pakietem podstawowym MS Word oraz Excel (K_W02),

3. Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby wykorzystania pakietu MS Office w praktyce gospodarczej związanej z finansami i rachunkowością (K_W05)

4. Potrafi wykorzystać praktykę stosowania pakietu MS Office do rozwiązywania bieżących problemów gospodarczych (K_U01)

5. Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł. (K_U02)

6. Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne (K_U03)

7. Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, w szczególności dla zarządzanie finansami i rachunkowość. (K_U04)

8. Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową (K_U05)

9. Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji (K_U06)

10. Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych (K_K01)

11. Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Metody: instruktaż, przykłady z praktyki, interaktywne wyjaśnienie kluczowych zadań, Podstawowym kryterium oceny jest przedstawienie ukończonej pracy dyplomowej- magisterskiej i jej zatwierdzenie przez promotora

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Maciej Bernatt, Aneta Biernikowicz, Grzegorz Botwina, Agnieszka Brzozowska, Tomasz Eisenbardt, Alicja Fandrejewska, Magdalena Gąsowska, Barbara Godlewska-Bujok, Elwira Gross-Gołacka, Waldemar Grzywacz, Zbigniew Hockuba, Agnieszka Kacprzak, Renata Karkowska, Jacek Kiryło, Jarosław Klepacki, Magdalena Klimczuk-Kochańska, Izabella Łęcka, Arkadiusz Manikowski, Bartłomiej Michałowicz, Andrzej Nałęcz, Agata Niewiadomska, Tomasz Ochinowski, Jacek Pasieczny, Robert Pietrusiński, Monika Skorek, Włodzimierz Szpringer, Ilona Szwedziak, Michał Ścibor-Rylski, Mariusz Trojanowski, Krzysztof Walczak, Andrzej Wiatrak, Agnieszka Wilczak, Radosław Winiarski, Agnieszka Wiśniewska, Paweł Wójcik, Tomasz Zalega, Marcin Żemigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)