Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bazy danych w zarządzaniu finansami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRdz1BDZF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bazy danych w zarządzaniu finansami
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSZFiR dzienne 1 rok, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do wykorzystania baz danych w pracy badawczej

 Struktura danych

 Przetwarzanie i wizualizacja danych (tabela, wykres, mapa)

 Zaczytywanie danych

 Operacje na zbiorach

 Narzędzie do prowadzenia prac analitycznych.

2. 2. Bazy danych z zakresu wyceny aktywów finansowych

 Charakterystyka i przegląd bazy danych z portalu www.stooq.pl oraz www.bossa.pl

 Aktywa udziałowe, dłużne, inwestycje alternatywne

 Stopy procentowe oraz kursy walut

 Analiza z zakresu kalkulacji stóp zwrotu i rozkładu ryzyka inwestycyjnego na rynku kapitałowym.

3. 3. Bazy danych z zakresu zjawisk makroekonomicznych w sferze realnej i finansowej w Polsce i na świecie

 Charakterystyka i przegląd bazy danych Eurostat, oraz GUS

 Przegląd dostępnych wskaźników: PKB, inflacji, finansów publicznych, polityki pieniężnej

 Badanie z zakresu analizy zależności pomiędzy polityką makroekonomiczną a gospodarką realną.

4.

5. 4. Bazy danych z zakresu badania wskaźników stabilności w sektorze finansowym o zasięgu międzynarodowym

 Charakterystyka i przegląd bazy danych World Bank (Global financial development), IMF (Financial development)

 Struktura sektora finansowego

 Wskaźniki stabilności sektora finansowego: koncentracja, bank ROA, ROE, cost-to-income

 Wskaźniki dostępności do usług finansowych

 Wskaźniki restrykcyjności regulacji ostrożnościowych i jakości nadzoru sektora finansowego

 Badanie empiryczne.

6. 5. Bazy danych z zakresu badania finansów przedsiębiorstw

 Charakterystyka i przegląd bazy danych z portalu www.money.pl, www.bossa.pl

 Struktura bilansu spółek (analiza płynności, rentowności, zadłużenia)

 Wskaźniki giełdowe

 Raport analityczny na podstawie danych spółek publicznych.

7.

8. 6. Podsumowanie przeprowadzonych badań

 Analiza problemów przy tworzeniu prac analitycznych

 Prezentacja wzorcowych raportów

 Wnioski

Literatura:

Podstawowa pozycja:

Ostaszewski J. (red.) Finanse, Difin 2013

Literatura uzupełniająca:

Reilly F.K., Brown K.C. Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2001.

Łuniewska M. Tarczyński W. Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.

IMF Global Financial Stability Report

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zajęć studenci tworzą raporty analityczne z wykorzystaniem danych dostępnych w bazach międzynarodowych i krajowych. Indywidulane raporty w formie papierowej z zakresu wskazanego przez prowadzącego są podstawą do zaliczenie przedmiotu. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Zaliczenie stacjonarne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jaworski, Renata Karkowska
Prowadzący grup: Aneta Drab, Piotr Jaworski, Rafał Miedziak, Katarzyna Niewińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)