Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje finansów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRdz1IFP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje finansów publicznych
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSZFiR dzienne 1 rok, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1. Ogólne pojęcia z zakresu finansów publicznych

- pojęcie, podział i funkcje finansów publicznych

- sektor finansów publicznych

- formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych

- systematyka i źródła prawa finansowego

- podmioty prawa finansowego

2. Środki publiczne

- pojęcie i rodzaje środków publicznych

- cechy poszczególnych rodzajów środków publicznych

- praktyczne zastosowanie środków publicznych.

3. Deficyt budżetowy i dług publiczny

- pojęcie deficytu budżetowego i długu publicznego

- rodzaje i kryteria klasyfikacji deficytu budżetowego i długu publicznego

- źródła pokrycia deficytu budżetowego i długu publicznego

- skarbowe papiery wartościowe

- źródła i struktura zadłużenie krajowego

- źródła i struktura zadłużenia zagranicznego

4. Budżet państwa

- pojęcie i funkcje budżetu państwa

- zasady budżetowe

- funkcje budżetu

- klasyfikacja budżetowa

- wydatki i dochody budżetu państwa

- procedura budżetowa

5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego (jst)

- pojęcie budżetu jst

- opracowywanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola wykonania budżetu jst

- wydatki i dochody jst

6. System finansowy ubezpieczeń

- ubezpieczenia społeczne

- system ubezpieczenia zdrowotnego

- ubezpieczenia gospodarcze

7. Waluta i wartości dewizowe

- pojęcie prawa dewizowego

- system walutowy

- kurs walutowy

- wymienialność złotego

- denominacja

- konstrukcja polskiego prawa dewizowego.

8. Publiczne instytucje bankowe

- pojęcie i rodzaje banków

- zasady licencjonowania banków

- operacje bankowe (kredyty, depozyty, rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne, karty bankowe)

- Narodowy Bank Polski

Literatura:

Podstawowa pozycja

Alina Majchrzycka - Guzowska, Finanse i prawo finansowe, Wyd. 11, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca

Stanisław Owsiak, Finanse publiczne Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2016

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin: pisemny (test wielokrotnego wyboru)

Ćwiczenia: praca projektowa w grupach 3-4 osobowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)