Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRdz1ZPIN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami inwestycyjnymi
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSZFiR dzienne 1 rok, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają formę ćwiczeń. W formie dyskusji, zadań grupowych i indywidualnych studenci będą mieli możliwość lepszego zrozumienia specyfiki zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz wyzwań w poszczególnych fazach cyklu życia takich projektów. Poznają i przetestują metody i narzędzia wspomagające zarządzanie projektami.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami. Specyfika projektów i przedsięwzięć. Projekty a procesy. Role i kompetencje osób zaangażowanych w projekty. Metodyki zarządzania projektami. Kryteria sukcesu projektu. Ograniczenia i przyczyny porażek.

2. Analiza otoczenia projektu. Inicjowanie projektów definiowanie celu i wymagań. Kryteria oceny przedsięwzięć inwestycyjnych. Syndrom grupowego myślenia, burza mózgów, test windy.

3. Podejmowanie decyzji o wyborze projektów inwestycyjnych. Modele scoringowe.

4. Definiowanie wymagań w projektach. Analiza wymagań. Dokument SWIZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). Analiza MoSCoW. Kryteria dotyczące wykonawcy i projektu. RFI (Request For Information), RFP (Request For Proposals).

5. Planowanie projektów. Narzędzia i techniki pomocne w definiowaniu projektu. Przygotowywanie dokumentu WBS (Work Breakdown Structure).

6. Wprowadzenie do programów wspierających zarządzanie projektami. Funkcje i korzyści wynikające ze stosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektami. Program ProjectLibre – praktyczne ćwiczenia w zakresie budżetowania i harmonogramowania projektów.

7. Kontrola kosztów i postępu pracy w projekcie. Sposób redukcji kosztów.

8. Metodyki projektowe. Metodyki kaskadowe i zwinne (agile).

9. Analiza interesariuszy i zarządzanie ryzykiem w projektach.

10. Realizacja projektów a zarządzanie zmianą w organizacji. Społeczne aspekty projektów. Projekt a struktura organizacji i kultura organizacyjna.

Literatura:

Podstawowa pozycja:

Dąbrowski, M., Wieczne opóźnienie. Zaradzanie projektami IT, Gliwice:Helion, 2021

Pawlak M., Zarządzanie projektami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

.

Literatura uzupełniająca:

Sońta-Drączkowska E., Zarządzanie projektami we wdrażaniu innowacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018.

Project Management Institute (2003) Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (A Guide to the Project Management Body of Knowledge). PMBOK Guide 2000 Edition. Wyd. MT&DC Warszawa (oraz nowsze wydania). Do przygotowania indywidualnej pracy zaliczeniowej niezbędne będzie wykorzystanie bezpłatnego programu komputerowego ProjectLibre, dostępnego na stronie www.projectlibre.org (wersje dla systemów Windows, Mac OS i Linux).

Kisielnicki J., Zarządzanie projektami: ludzie, procedury, wyniki, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

• Zna i rozumie terminologię oraz podstawowe mechanizmy i modele teoretyczne w zakresie zarządzania projektami w tym wyjaśnia praktyczną przydatność metodyk zarządzania projektami, (K_W01)

• Zna i rozumie podstawowe zasady przedsiębiorczości związane z inicjowaniem i rozwojem projektów inwestycyjnych (K_W06)

W zakresie umiejętności:

• Potrafi wykorzystać teorię zarządzania i zarządzania projektami do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi w organizacji w tym przeprowadzić metodą design thinking ewolucję pomysłu na projekt oraz zdefiniować cele i wymagania w projekcie (K¬_U01)

• Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych problemów związanych z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi w tym przeprowadzić analizę interesariuszy projektu, stworzyć dokumenty, np WBS (work breakdown structure, struktura podziału prac), harmonogram, kosztorys, przeprowadzić analizę ryzyka w projekcie (K_U03)

• Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową związaną z zadaniami projektowymi (K_U05)

• Potrafi rozwijać zdobyte kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami oraz wspierać innych w tym zakresie (K_U06)

W zakresie kompetencji społecznych:

• Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem projektami w organizacjach. (K_K01),

• Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. (K_K02),

• Gotów jest do przestrzegania standardów etycznych w procesie planowania i realizacji projektów inwestycyjnych . (K_K03),

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy weryfikowane będę podczas dyskusji na zajęciach i pisemnego kolokwium.

Efekty w zakresie umiejętności będą weryfikowane na bieżąco za pomocą zadań (indywidualnych i grupowych) wykonywanych przez uczestników podczas zajęć

Efekty w zakresie kompetencji społecznych weryfikowane będę podczas dyskusji na zajęciach i pisemnego kolokwium.

Zadania projektowe indywidualne i grupowe 70%

Końcowe zaliczenie pisemne – kolokwium 30%

Obecność obowiązkowa

Punktacja:

0 - 55% 2

pow 55% - 64% 3

pow 64% - 73% 3,5

pow 73% - 82% 4

pow 82% - 91% 4,5

pow 91% - 100% 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Spik, Agnieszka Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)