Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podatki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRz1dpfpP
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podatki
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSZFRiU zaoczne 1 rok, semestr letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1. Istota podatku. Pojęcie podatku, Elementy konstrukcji podatku, Funkcje podatków, Systematyka podatków i cechy poszczególnych typów podatków, System podatkowy, Zasady podatkowe

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego. Pojęcie prawa podatkowego, Norma prawa podatkowego, Źródła prawa podatkowego, Wykładnia prawa podatkowego

3. Opodatkowanie dochodu w Polsce

• Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku, Podstawa opodatkowania, Stawki podatkowe, Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru podatku

• Podatek dochodowy od osób prawnych. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku, Koszty uzyskania przychodów, Podstawa opodatkowania i stawki podatku, Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru

• Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta podatkowa

4. Podatki pośrednie w Polsce

• Podatek od towarów i usług. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku, Obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, Podstawa opodatkowania, Stawki podatkowe, Podatek należny i naliczony, Szczególne procedury w podatku VAT, Prowadzenie ewidencji, Technika poboru

• Podatek akcyzowy. Podstawa prawna, Przedmiot podatku, Podmiot podatku, Podstawa opodatkowania, Stawki podatku, Obrót wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi, Obrót wyrobami akcyzowymi niezharmonizowanymi, Znaki akcyzy, Technika poboru podatku

5. Inne podatki i opłaty w Polsce. Podatek od gier, Podatek rolny, Podatek leśny, Podatek od spadków i darowizn, Podatek od nieruchomości, Podatek od środków transportowych, Podatek od posiadania psów, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Opłata skarbowa, Opłaty lokalne

6. Organy podatkowe, zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe.

• Organy podatkowe i ich właściwość. Pojęcie i rodzaje organów podatkowych, Właściwość organów podatkowych

• Zobowiązania podatkowe. Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, Powstanie zobowiązania podatkowego, Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych, Odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania podatkowe

• Postępowanie podatkowe. Zagadnienia ogólne dotyczące postępowania podatkowego, Prowadzenie postępowania podatkowego

Literatura:

Podstawowa pozycja

Robert Wolański, System podatkowy Zarys wykładu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca

Andrzej Gomułowicz, Dominik Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (test wielokrotnego wyboru 20%, zadania z rozliczenia podatków 60%)

Aktywność na zajęciach 20%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)