Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umowy w instytucjach publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRz1dpfpUIP
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Umowy w instytucjach publicznych
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSZFRiU zaoczne 1 rok, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Prawa zamówień publicznych:

a) zamawiający

b) wykonawca

2. Zasady zamówień publicznych

3. Przygotowanie procedury o udzielenie zamówienia publicznego

a) osoby odpowiedzialne za przygotowanie postępowania

b) wyłączenie pracownika

c) wykluczenie wykonawcy

d) podstawowe dokumenty w postępowaniu:

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

4. Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych

a) tryby podstawowe:

- przetarg nieograniczony

- przetarg ograniczony

b) tryby dodatkowe:

- negocjacje z ogłoszeniem

- dialog konkurencyjny

- negocjacje bez ogłoszenia

- partnerstwo innowacyjne

- zamówienia z wolnej ręki

- zapytanie o cenę

- licytacja elektroniczna

5. Konkurs

6. Umowa ramowa

7. Unieważnienie postępowania

8. Kryteria wyboru oferty

9. Zawieranie umów w procedurze zamówień publicznych

10. Środki ochrony prawnej

11. Partnerstwo publiczno-prywatne:

a) formy partnerstwa-publiczno-prywatnego

b) sposoby zawierania umów w partnerstwie publiczno-prywatnym

12. Prawa i obowiązki partnera publicznego i partnera prywatnego.

Literatura:

Materiały dla słuchaczy przygotowane przez prowadzącego

Akty prawne podawane przez prowadzącego w trakcie wykładu

Metody i kryteria oceniania:

Test

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wiktoria Osdoba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)