Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowy system finansowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRz2MSF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowy system finansowy
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSZFiR zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie Słuchaczy z ewolucją systemu finansowego na przestrzeni wieków (punkty zwrotne) , przedstawienie sytuacji obecnej oraz głównych trendów rozwojowych tego systemu. Szczególny nacisk położony zostanie na punkty krytyczne mogące prowadzić do jego destabilizacji (niewypłacalność krajów, procesy inflacyjne/deflacyjne, terroryzm i wojny hybrydowe ) oraz patologie w ramach systemu (korupcja, przestępstwa finansowe). Odrębną częścią wykładu jest wskazanie Studentom źródeł informacji, istniejących w ramach systemu, które mogą być pomocne w prawidłowej analizie sytuacji rynkowej. Z uwagi na wysoką zmienność sytuacji, powyższy program ma charakter ramowy i w przypadku wystąpienia zjawisk mających silny wpływ na międzynarodowy system finansowy, staną się one główną częścią wykładu.

Pełny opis:

Międzynarodowy System Finansowy

pieniądz – bankowość – rynki finansowe

Wstęp

Historia powstania systemu finansowego i jego elementy:

(a) Instytucje finansowe

(b) rynki finansowe

(c) instrumenty finansowe

(d) usługi finansowe

I. Architektura współczesnego międzynarodowego systemu finansowego

1.1 Instytucje finansowe

1.2 Instrumenty finansowe

1.2.1 instrumenty podstawowe

1.2.2 instrumenty pochodne

II. Trendy rozwojowe systemu i instrumentów finansowych

2.1 Pieniądz i jego otoczenie instytucjonalne

2.1.1 Pieniądz kruszcowy

2.1.2 Pieniądz papierowy

2.1.3 Pieniądz elektroniczny

2.1.4 Kryptowaluty

2.1.5 Waluty – transakcje terminowe i instrumenty pochodne

2.1.6 Rola złota w międzynarodowym systemie finansowym

2.1.7 Inflacja/deflacja – efekty dla systemu

Aktywność: Przyczyny inflacji

2.2 Bankowość

2.2.1 Rozwój systemu bankowego na świecie – przyczyny i skutki

2.2.2 Panorama współczesnego systemu bankowego i tendencje rozwojowe)

2.3 Rynki finansowe i ich instrumenty

2.3.1 Rynek kapitałowy: elementy instytucjonalne systemu

2.3.2 Rynki inwestycji alternatywnych

2.4 Usługi finansowe

2.4.1 Usługi bankowe

2.4.2 Usługi maklerskie

2.4.3 Usługi konsultacyjne

2.4.4 Agencje ratingowe

III. Piramidy finansowe – innowacyjne schematy inwestycyjne naruszające prawo

3.1 Budowa piramidy inwestycyjnej

3.2 Studia przypadków

3.3 Sposoby zapobiegania

IV. Innowacje systemowe a kryzysy finansowe

4.1 Elementy powodujące kryzysy finansowe

4.2 Generacje kryzysów

4.3 Studia przypadków

4.4 Sposoby rozwiązywania problemów

4.5 Metodologia ocen ryzyka kraju przez agencje ratingowe

Ćwiczenie: Wyjdź z kryzysu finansowego

V. Patologie systemu finansowego

5.1. Korupcja a system finansowy

5.2. Przestępstwa na rynkach finansowych

5.2.1 Manipulacja rynkiem

5.2.2 Nierównowaga informacyjna (insider trading)

VI Instytucje systemu finansowego jako żródło informacji finansowej

6.1 Banki centralne (FED, EBC, NBP, Bank of England )

6.2 Instytucje międzynarodowe (MFW, World Bank, OECD)

6.3 Inne (Agencje ratingowe, Transparency International)

Podsumowanie i wnioski

Literatura:

I. Literatura podstawowa

Mishkin F.S, Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN 2002

System finansowy w Polsce, praca zbiorowa, PWE, różne daty wydania,

II. Literatura pomocnicza

Historia międzynarodowego systemu finansowego:

Niall Ferguson, Potęga pieniądza, Finansowa historia świata, Wydawnictwo Literackie, 2008, książka w formie serialu popularnonaukowego z udziałem Autora dostępna na You Tube pod tytułem ,,The Ascent of Money”.

Wizyta w Centrum Pieniądza NBP, informacje na stronach NBP

VOD serial popularnonaukowy ,,Czas pieniądza”, TVP Historia/NBP

Architektura… & Pieniądz…& Instrumenty

Górka Jakub, Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych, CeDeWu 2009

Górski Marian, Rynkowy system finansowy, PWN 2018,

Raport o rozwoju systemu finansowego, NBP, strony internetowe, czerwiec 2021

Sopoćko Andrzej, Rynkowe instrumenty finansowe, PWN 2021,

System finansowy w Polsce, praca zbiorowa, PWE, różne daty wydania,

Piramidy… & Przestępstwa

Materiały Komisji Nadzoru Finansowego, internet

Kryzysy finansowe …

Dusza M., Pouczające krachy giełdowe, w: Problemy Zarządzania, vol 1,(2)2003 otwarta licencja, strony internetowe, WZ UW

Dusza M., Chaos finansowy, w: Problemy Zarządzania, vol 15 (2) 2017, WZ UW

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia przedmiotu

Uwzględniając szczególną sytuację w której się znajdujemy (pandemia), wykładowca oczekuje, w miejsce tradycyjnego sposobu sprawdzania wiedzy Studenta, aktywnego podejścia do przedmiotu na przestrzeni całego semestru. Na ogólną ocenę będą składać się następujące elementy:

1. praca semestralna (temat i jej zakres zostały przesłane Studentom),

2. efekty udziału w ćwiczeniach – tematy zasygnalizowane na wykładach, zostały przesłane na adresy mailowe Studentów,

3. aktywność – tematy projektów podawane w trakcie wykładów

Ad 1. Praca semestralna zgodna ze standardami uniwersyteckimi winna być przesłana na adres wykładowcy internetowo do 10 stycznia 2022r.: w zależności od poziomu pracy możliwość uzyskania do 70 punktów,

Ad 2. Ćwiczenie ,,Zakończ ten kryzys” – opcjonalnie, przesłane internetowo łącznie z pracą semestralną, możliwość uzyskania do 20 punktów

Ad 3.Aktywność ,,Inflacja”. Przeprowadzone stacjonarnie wśród uczestników wykładu: do 10 punktów.

Łącznie możliwość uzyskania 100 punktów, zalicza przedmiot min. 50 punktów.

Łączna ocena pracy semestralnej i form aktywności Studenta (materiały do oceny przesłane przez Studentów internetowo i zebrane w czasie wykładów stacjonarnych).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Tchorek
Prowadzący grup: Tadeusz Winkler-Drews
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)