Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMdz1RKRZ
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku MSM dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Na zajęciach zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące klasyfikacji kosztów do celów sprawozdawczych i zarządczych, funkcjonowania kalkulacyjnego rachunku kosztów oraz informacyjnego wspomagania procesu zarządzania operacyjnego jednostką

Pełny opis:

Wykład:

1. Pojęcie i rola rachunkowości zarządczej. Zadania i odpowiedzialność specjalistów rachunkowości zarządczej

2. Klasyfikacja kosztów dla celów ewidencji i kalkulacji. Rachunek kosztów pełnych.

3. Rachunek kosztów zmiennych. Metody podziału kosztów na stałe i zmienne. Wynik finansowy w rachunku kosztów zmiennych. Porównanie wyniku finansowego w rachunku kosztów pełnych i zmiennych

4. Analiza progu rentowności. Próg rentowności dla produkcji jedno i wieloasortymentowej. Analiza wrażliwości. Margines bezpieczeństwa. Dźwignia operacyjna, finansowa i połączona.

5. Koszty w decyzjach zarządczych. Koszty istotne, koszty utraconych korzyści. Przyjęcie dodatkowego zamówienia, dolna granica ceny.

6. Decyzje krótkookresowe. Problemy dotyczące planu sprzedaży i produkcji dla jednego i wielu czynników ograniczających.

7. Zarządzanie kosztami w zarządzaniu strategicznym jednostką – cele, metody.

Ćwiczenia:

1. Klasyfikacja kosztów dla celów ewidencji i kalkulacji. Rachunek kosztów pełnych.

2. Koszt wytworzenia. Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. Kalkulacje cenowe. Odchylenia budżetowe kosztów.

3. Studium przypadku– produkcja wieloasortymentowa, niewykorzystane zdolności produkcyjne, rozliczenie odchyleń budżetowych, wynik finansowy zgodny z koncepcją rachunku kosztów pełnych

4. Rachunek kosztów zmiennych. Metody klasyfikacji kosztów na stałe i zmienne. Wynik finansowy w rachunku kosztów zmiennych. Porównanie wyniku finansowego w rachunku kosztów pełnych i zmiennych.

5. Analiza progu rentowności. Próg rentowności dla produkcji jednoasortymentowej. Próg rentowności dla produkcji wieloasortymentowej.

6. Analiza wrażliwości. Margines bezpieczeństwa. Studium przypadku – przygotowanie raportu oceniającego jak proponowane zmiany zasad wynagradzania wpłyną na wynik finansowy

7. Koszty w decyzjach zarządczych. Koszty istotne, koszty utraconych korzyści. Zastosowanie analizy kosztów istotnych w procesie decyzyjnym. Przyjęcie dodatkowego zamówienia.

8. Identyfikacja czynników ograniczających rozmiary produkcji. Problemy dotyczące planu sprzedaży i produkcji dla jednego czynnika ograniczającego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

G.Świderska red, Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin 2010 (dostęp: sde.wz.uw.edu.pl)

A.Jaruga, P.Kabalski, A.Szychta, Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Warszawa 2014 (dostęp: sde.wz.uw.edu.pl)

J.Rutkowska (2022), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Sekacja Wydawnicza WZUW, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

G. Lew, E. Maruszewska, P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza od teorii do praktyki, CeDeWu, 2023

D.Maciejowska, Koszty i ich rachunek, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa, wyd.V, 2018.

J.Rutkowska, D.Świderska-Rak, Komputerowe wspomaganie rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa, 2016.

C.Drury (2021), Management and cost accounting,, Andover : Cengage Learning EMEA

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu:

W zakresie wiedzy:

K_W01 - Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny zarządzanie oraz finanse i rachunkowość

K_W02 - Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w różnych typach organizacji oraz w otaczającym ich świecie, wykorzystuje teorię zarządzania i dyscypliny finanse i rachunkowość do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji (operacyjne, marketingowe, finansowe, zarządzanie personelem) i ich integracji w ramach strategii organizacji.

W zakresie umiejętności:

K_U01 - Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o finansach i rachunkowości do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji oraz ich integrowania w ramach strategii organizacji, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody

K_U06 - Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie.

W zakresie umiejętności społecznych:

K_K01 - Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki.

K_K02 - Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym.

K_K03 - Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne (pytania zamknięte, otwarte, zadania) – 70%, bieżący udział w zajęciach (quizy, dyskusja) – 30%

Ćwiczenia – końcowe kolokwium pisemne - 60%, bieżące sprawdzenie opanowanych umiejętności (quizy, praca w grupach) – 40%,

Ocena z przedmiotu: średnia ocen z ćwiczeń i wykładu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Ogrodnik, Jolanta Rutkowska, Jan Turyna
Prowadzący grup: Leszek Borowiec, Jolanta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)