Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMz1RKRZ
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku, MSM zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Funkcjonowanie kalkulacyjnego rachunku kosztów oraz informacyjne wspomaganie procesu zarządzania jednostką przez ten rachunek kosztów

Pełny opis:

1. Istota, zakres i zadania rachunku kosztów

Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja dla celów rachunku kalkulacyjnego. Etapy ewidencji i rozliczania kosztów.

2. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej.

3. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności

Podstawowej.

Pojęcie, przedmiot i zadania kalkulacji kosztów. Rodzaje i metody kalkulacji. Struktura jednostkowego kosztu wytworzenia produktu.

4. Rozliczanie kosztów przy zastosowaniu metod kalkulacji podziałowej

Kalkulacja podziałowa prosta. Ustalenie bieżącego i przeciętnego jednostkowego kosztu wytworzenia produktu. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami.

5. Rozliczanie kosztów przy zastosowaniu metod kalkulacji wielostopniowej

Kalkulacja półfabrykatowa i bezpółfabrykatowa przy produkcji fazowej (procesowej). Kalkulacja przy produkcji sezonowej. Kalkulacja przy produkcji sprzężonej (łącznej).

6. Rozliczanie kosztów przy zastosowaniu metod kalkulacji doliczeniowej

Istota kalkulacji doliczeniowej asortymentowej i zleceniowej. Wielowariantowe rozliczanie kosztów pośrednich produktu.

7. Rachunek kosztów działań (metoda ABC)

Przedstawienie koncepcji rachunku kosztów działań. Zastosowanie rachunku kosztów działań w przykładach.

Literatura:

1. D. Maciejowska, Koszty i ich rachunek – kompendium wiedzy, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Wydanie II zmienione, Warszawa 2007

2. E. Kalwasińska, Kalkulacyjny rachunek kosztów i wyników w pracy zbiorowej pt. Rachunkowość, pod red. M. Gmytrasiewicz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.

3. J. Matuszewicz, Rachunek kosztów, Finanse-Serwis, Warszawa 2009

4. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. I, praca zbiorowa pod red. G. K. Świderskiej, Difin, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student nabywa umiejętność przedstawienie rodzajów kalkulacji i ustalenia kosztów jednostkowych przy stosowaniu poznanych metod kalkulacji kosztów produktów

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 10% punktów

Końcowe zaliczenie pisemne, składające się z testu i zadań – 90% punktów

Ocena końcowa zależy od sumy zebranych punktów i wystawiana jest wg następującej skali:

50% pkt - dst

60% pkt – dst +

70% pkt - db

80% pkt - db +

90% pkt - bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Ogrodnik
Prowadzący grup: Tomasz Ogrodnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)