Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMz2SM
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku, MSM zaoczne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku, MSM zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest napisanie pracy magisterskiej w obszarze transformacji cyfrowej w działalności marketingowej organizacji

Pełny opis:

1. Wprowadzenie (przedstawienie zasad prowadzenia seminarium)

2. Omówienie wybranych tematów prac magisterskich

3. Konspekt pracy magisterskiej (struktura i zasady przygotowania)

4. Przygotowanie konspektu pracy magisterskiej

5. Ocena konspektu pracy magisterskiej i jego omówienie

6. Analiza literatury przedmiotu (zasady, sposoby)

7. Wymagania formalne związane z tekstem naukowym

8. Studiowanie literatury przedmiotu

9. Pisanie pracy magisterskiej

10. Dyskusja seminaryjna nad tekstem naukowym

11. Wprowadzenie poprawek / uwag do pracy magisterskiej

12. Przygotowanie do obrony pracy magisterskiej

Literatura:

• Czakon, W (red.) (2022). Postawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste.

• Kotler, P. i Keller, K.L. (2012) Marketing. Poznań: Rebis.

• Garbarski, L., Krzyżanowska, M. (2023). Marketing. Sztuka konkurowania i współpracy. Warszawa: Poltext.

• Mazurek, G. (red.) (2018). E-Marketing. Warszawa: Poltext.

• Mazurek, G. (2019). Transformacja cyfrowa. Perspektywa marketingu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Kotler P., Kartajaya, H., Setiawian, I.(2017). Marketing 4.0. Era cyfrowa. MT Biznes: Warszawa.

Efekty uczenia się:

• Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) K_W01

• Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w różnych typach organizacji oraz w otaczającym ich świecie, wykorzystuje teorię zarządzania i dyscyplin uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z transformacją cyfrową w działalności marketingowej organizacji K_W02

• Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego K_W05

• Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauk uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z transformacją cyfrową w działalności marketingowej organizacji, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody K_U01

• Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na działalność marketingową organizacji, stosując właściwy dobór źródeł K_U02

• Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z transformacją cyfrową w działalności marketingowej organizacji oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując zaawansowane narzędzia informatyczno-komunikacyjne K_U03

• Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości K_U04

• Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową K_U05

• Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie K_U06

• Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z transformacją cyfrową w działalności marketingowej organizacji K_K01

• Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Semestr pierwszy: zatwierdzenie konspektu pracy

Semestr drugi: zatwierdzenie całości pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Leszek Borowiec, Grzegorz Botwina, Agnieszka Brzozowska, Magdalena Gąsowska, Iwona Gębusia, Barbara Godlewska-Bujok, Józef Haczyński, Maria Jagielska, Grzegorz Karasiewicz, Paweł Kłobukowski, Adam Niewiadomski, Tomasz Ochinowski, Tomasz Parys, Jacek Pasieczny, Anna Pawłowska, Stanisław Piątek, Robert Pietrusiński, Tomasz Rosiak, Sebastian Skuza, Krzysztof Smoleń, Aleksandra Spik, Mariusz Szałański, Włodzimierz Szpringer, Grzegorz Tchorek, Filip Tużnik, Aleksandra Wąsowska, Paweł Wójcik, Marek Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)