Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badanie rynku i promocja projektów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PSMzpBRPP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badanie rynku i promocja projektów
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: PSM Zarządzanie Projektem
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zaprezentowanie podstawowych informacji dotyczących przygotowania strategii marketingowej projektu.

Przedstawienie obszaru badawczego, poszukiwania informacji na rynku.

Pokazanie marketingowych implikacji wpływających na decyzje związane z funkcjonowaniem biznesu z wykorzystaniem działań promocyjnych.

Pełny opis:

1. Komunikacja marketingowa

2. Rola badań marketingowych w procesie podejmo-wania decyzji

1. istota badań marketingowych

2. relacja badania rynkowe, badania marketingowe i analizy rynkowe

3. podstawowe funkcje badań marketingowych

4. wybór i współpraca z agencją badań rynkowych

5. struktura procesu badań marketingowych

3. Zdefiniowanie problemu i celów badań marketingowych

6. sformułowanie problemu badawczego

7. powiązanie problemu badawczego z decyzjami mar-ketingowymi

8. określenie celów badawczych

9. rodzaje badań (wyjaśniające, opisowe i przyczyno-we)

4. Pozyskiwanie danych wtórnych

10. rola danych wtórnych

11. dane wtórne wewnętrzne

12. dane wtórne zewnętrzne

13. procedura zbierania danych wtórnych

14. podstawowe problemy badawcze rozwiązywane przy pomocy danych wtórnych

5. Pozyskiwanie danych syndykatowych

15. znaczenie danych syndykatowych

16. badania ogólnogospodarcze (np. badania postaw nabywców)

17. badania związane z reklamą (np. telemetria)

18. badania związane ze sprzedażą (np. panel punktów sprzedaży detalicznej i gospodarstw domowych)

6. Badania jakościowe

19. dane pierwotne (zalety i wady)

20. rodzaje badań związanych z pozyskiwaniem danych pierwotnych

21. badania jakościowe (wywiady z ekspertami, wywia-dy głębinowe, zogniskowane wywiady zbiorowe, techniki projekcyjne)

7. Badania ilościowe

22. zalety i wady obserwacji

23. techniki obserwacji

24. zalety i techniki badań wywiadowo-ankietowe

25. techniki badań wywiadowo-ankietowych

8. Badania eksperymentalne

26. rodzaje zmiennych w badaniach eksperymen-talnych

27. błędy w badaniach eksperymentalnych

28. rodzaje badań eksperymentalnych

29. schematy badań eksperymentalnych

9. Projektowanie instrumentów badawczych

30. kwestionariusz (rodzaje pytań, zasady dotyczące budowania indywidualnych pytań, zasady dotyczące struktury kwestionariusza, badania pilo-tażowe)

31. inne instrumenty badawcze

10. Próba badawcza

32. wyznaczenie populacji badanej

33. określenie wykazu populacji badanej

34. wybór metody doboru elementów do próby

35. określenie liczebności próby badawczej

11. Zbieranie i analiza danych

36. redagowanie danych

37. kodowanie danych

38. tabelaryzacja danych

39. analiza statystyczna danych

12. Prezentacja wyników badań marketingowych

40. zasady dotyczące pisania raportu

41. struktura raportu z badań marketingowych

42. zasady prezentacji ustnej

13. Istota promocji

14. Funkcje promocji

15. Fazy programowania działań promocyjnych w kontek-ście Projektów

16. Opracowanie konceptu strategicznego

17. Narzędzia Reklamy wykorzystywane w promowaniu Projektów

18. Narzędzia PR wykorzystywane w promowaniu Projektów

Literatura:

Benedikt A. „Reklama jako proces komunikacji”, Wyd. Astrum, Wrocław 2004

Blythe J. „Komunikacja marketingowa”, Polskie Wy-dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002

„Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody”, praca zbiorowa pod red. B. Szymoniuk, PWE, Warszawa 2006

Wiktor J. W. „Promocja. System komunikacji przed-siębiorstwa z rynkiem”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

S. Kaczmarczyk: Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2003 wyd. II

K. Mazurek-Łopacińska, Badania marketingowe – teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2011

Churchill G., Badania marketingowe. Podstawy me-todologiczne, PWN, Warszawa 2002

M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE 2004

U. Flick, "Projektowanie badania jakościowego", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

D. Maison, "Jakościowe metody badań marketingo-wych - Jak zrozumieć konsumenta”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

A. M. Nikodemska-Wołowik, "Klucz do zrozumienia nabywcy - jakościowe badania marketingowe”, Wy-dawnictwo Grupa Verde, Warszawa 2008

D. Silverman, "Prowadzenie badań jakościowych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

D. Maison, „Zogniskowane wywiady grupowe”, PWN, Warszawa 2000

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład z elementami warsztatu, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Postuła
Prowadzący grup: Edyta Barmentloo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład z elementami warsztatu - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)