Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie, harmonogramowanie i nadzór nad realizacją projektów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PSMzpPHN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie, harmonogramowanie i nadzór nad realizacją projektów
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: PSM Zarządzanie Projektem
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

• Przedstawienie i przećwiczenie podstawo-wych kroków w obszarze definiowania i planowania projektu wraz z wytycznymi odnośnie nadzorowania jego realizacji.

• Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem, budżetowania, moni-torowania postępu w realizacji projektu (w ujęciu czasowym I zasobowym)

• Wypracowanie umiejętności w zakresie za-rządzania portfelem projektów w organizacji

• Przedstawienie i zrozumienie różnic w po-dejściu i stosowaniu popularnych metodolo-gii i standardów zarządzania projektami: Prince 2, Agile, Critical Chain Project Ma-nagement

Pełny opis:

Przedmiot ukazuje sekwencyjność działań w obsza-rze inicjowania, definiowania i planowania projektu jak również nadzorowania realizacji projektu (w tym narzędzi i technik zarządzania portfelem projektów w środowisku kaskadowym jak i zwinnym).

Począwszy od zidentyfikowania potrzeby urucho-mienia projektu, poprzez tworzenie piramidy celów, uszczegółowianie zakresu projektu (schemat Work Breakdown Structure- WBS), określenie sekwen-cyjności poszczególnych zadań w projekcie (sieć projektu), harmonogramowanie, zarządzanie ryzy-kiem, nadzorowanie w cyklach zarządczych, przedmiot prezentuje narzędzia, techniki i rutyny przydatne w trakcie codziennego zarządzania.

Przedmiot ukazuje także horyzont kolejnych kro-ków prowadzących aż do momentu uruchomienia projektu, i dalej, tych związanych z samym zarzą-dzaniem przebiegiem prac w projekcie.

Literatura:

-A guide to the Project management Body of Knowledge, Third Edition (PMBOK Guide)

-Zarządzanie projektem europejskim, PWE Warszawa 2007, praca zbiorowa pod redakcją Michała Trockiego i Bartosza Gruczy

-Wysocki Robert K. (2013): Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne. Helion, Gliwice

-Hammarberg M., Sudden J. (2014): Kanban. Zobacz jak skutecznie zarządzać pracą! Helion, Gliwice

-Chrapko M. (2015): Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami. Helion, Gliwice

Efekty uczenia się:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład z elementami warsztatu, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Postuła
Prowadzący grup: Artur Jóźwiak, Radosław Miler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład z elementami warsztatu - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)