Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rynków finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-z3PRFf
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia rynków finansowych
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot koncentruje się na analizie psychologicznych aspektów zjawisk i procesów zachodzących na rynkach finansowych

Pełny opis:

Tematyka wykładu zawiera zagadnienia związane z analizą zachowań inwestorów, charakterystykę psychologiczną graczy i spekulantów, psychologiczne aspekty funkcjonowania rynków finansowych, metody analizy koniunktur rynkowych, studium przypadków, mechanizmy i rodzaje manipulacji występujące na rynku finansowym

Literatura:

Kastolany (2000) Psychologia giełdy Dom Wydawniczy ABC, Kindelberger (1999) Szaleństwo, panika, strach, WIGPRESS, Pring M. (1999) Psychologia inwestowania, Dom Wydawniczy ABC , Komar Z. (1994) Sztuka inwestowania, PRET,

Efekty uczenia się:

Student potrafi określić psychologiczne aspekty zastanej sytuacji na rynku finansowym, stosować zasady psychologii inwestowania w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, uwzględnić psychologiczne zasady funkcjonowania rynku w tworzeniu strategii inwestycyjnych

Metody i kryteria oceniania:

aktywność studenta podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład fakultatywny, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Winkler-Drews
Prowadzący grup: Tadeusz Winkler-Drews
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład fakultatywny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)