Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Web 2.0 i media społecznościowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D5W20IMS Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Web 2.0 i media społecznościowe
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 5 semestr
Strona przedmiotu: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=4544
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problematyką dotycząca ewolucji World Wide Web oraz cechami i funkcjami różnych rodzajów mediów społecznościowych. Pod uwagę zostaną także wzięte narzędzia sieciowe typu mashup, których funkcjonalność polega w głównej mierze na łączeniu różnych usług udostępnianych przez serwisy WWW, na przykład w celu automatycznego gromadzenia i organizacji sieciowych treści. Wśród zagadnień poruszanych w trakcie zajęć znajdą się więc między innymi: problemy definicyjne dotyczące sieci drugiej generacji i wchodzących w jej skład narzędzi, rodzaje, funkcje i cele mediów społecznościowych, metody wykorzystania social media w celach komunikacyjnych i informacyjnych oraz analiza wybranych w trakcie zajęć usług.


Zajęcia odbywają się za pośrednictwem narzędzia informatycznego do zdalnego nauczania Platformy COME UW oraz Google Meet.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami odnoszącymi się do zastosowania w działalności informacyjnej interaktywnych narzędzi należących do szeroko rozumianego zjawiska Web 2.0 i mediów społecznościowych.

Pełny opis:

Tematy, które będą poruszane podczas zajęć:

Zjawisko konwergencji mediów i kultury konwergencji.

Web 2.0 - świat informacji, komunikacji i współpracy

Nauka 2.0 i Kultura 2.0, Biblioteka 2.0... - charakterystyka zjawisk.

Cechy serwisów tworzonych w stylu Web 2.0.

Mashup - łączenie funkcji narzędzi Web 2.0.

Specyfika mediów społecznościowych.

Krytyka Web 2.0 i mediów społecznościowe.

Rozwój mediów społecznościowych – stan obecny i perspektywy.

Możliwości wykorzystania narzędzi 2.0.

Literatura:

Przykładowa literatura:

A. Bard, J. Söderqvist: Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie. Warszawa 2000.

M. Bartosiuk-Purgat: Media społecznościowe na rynku międzynarodowym. Perspektywa indywidualnych użytkowników. Warszawa 2016.

E. Bendyk, M. Filiciak, J. Hofmokl, T. Kulisiewicz: A. Tarkowski: Kultura 2.0. Wyzwania cyfrowej przyszłości, [online] [dostęp 20.05.2020], dostępny w WWW: http://kpbc.umk.pl/Content/45368/Raport_Kultura_2.0.pdf.

Ł. Bigo: Web 2.0 - ewolucja, rewolucja czy... anarchia?! [online] [dostęp 18.05.2020], dostępny w WWW: https://www.pcworld.pl/news/Web-2-0-ewolucja-rewolucja-czy-anarchia,85027.html.

S. Cisek: Nauka 2.0: nowe narzędzia komunikacji naukowej [online], [dostęp 18.05.2018], dostępny w WWW: http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/pdfs/nauka%202.0.pdf.

G. Gmiterek: Biblioteka w środowisku społecznościowego internetu. Biblioteka 2.0. Warszawa 2012.

T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz: Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków 1999, s. 42-47, 52 - 72.

S. Holzner: Sekrety RSS. Gliwice 2007.

B. Jaskowska: O kulturze konwergencji słów kilka, "EBIB" 2008, nr 1.

H. Jenkins: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa 2007.

A. Keen: Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę. Warszawa 2007.

K. Kopecka – Piech: Koncepcje konwergencji mediów, "Studia Medioznawcze" 2011, nr 3, s. 11 - 26.

W. Krztoń: XXI wiek – wiekiem społeczeństwa informacyjnego, "Modern Management Review" 2015, nr 3, s. 101 - 112.

L. Lessig: Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce. Warszawa 2009.

D. Tapscott, A. D. Williams: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa 2008.

J. Walkowska: Jeśli nie Web 2.0, to co?, "EBIB" 2012, nr 2.

Wokół mediów ery Web 2.0, red. nauk. B. Jung. Warszawa 2010.

P. Zalewski: Osiem cech Web 2.0 [online] [dostęp 18.05.2020], dostępny w WWW: https://www.internetstandard.pl/news/Osiem-cech-Web-2-0,107199.html.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

-w zaawansowanym stopniu specyfikę przedmiotową, teorię i metodologię badawczą nauki o komunikacji społecznej i mediach w zakresie informatologii i bibliologii,

- teorie i metodologię badawczą dyscyplin pokrewnych właściwych dla kierunku studiów - w zakresie odpowiadającym współpracy i/lub inspiracji interdyscyplinarnej.

Absolwent potrafi:

- samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać źródła pod kątem ich rzetelności i wiarygodności; selekcjonować i użytkować informacje z nich pochodzące dla potrzeb własnych i użytkowników oraz wprowadzać je w obieg informacji za pomocą mediów klasycznych i społecznościowych,

- identyfikować rodzaje i podstawowe cechy systemów organizacji wiedzy oraz identyfikować i analizować potrzeby i zachowania informacyjne ich użytkowników.

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy niezbędnej do realizacji działań badawczych i/lub zawodowych oraz korzystania z wiedzy ekspertów w zakresie dziedzin związanych z architekturą przestrzeni informacyjnych,

- realizowania powierzonych zadań, pracując w zespole i pełniąc w nim różne role, włącznie z rolą lidera.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności studenta oraz prac cząstkowych (wykonywanych podczas zajęć).

Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Każdą następną nieusprawiedliwioną nieobecność trzeba zaliczyć.

W trakcie realizacji zajęć wykorzystuję zarówno podające metody dydaktyczne, jak wykład problemowy, ćwiczenia, konwersatorium, ale też metody oparte na dyskusji, angażujące studentów w wymianę poglądów, wymagające wewnętrznej aktywności oraz zachęcające do zajęcia własnego stanowiska (metoda sytuacyjna, giełda pomysłów, SWOT czy dyskusja panelowa). Moim celem jest zespołowe analizowanie i rozwiązywanie rzeczywistych problemów, z którymi studenci mogą się spotkać w przyszłej pracy zawodowej.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia odbywają się za pośrednictwem platformy e-learningowej COME UW oraz Google Meet.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Gmiterek
Prowadzący grup: Grzegorz Gmiterek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.