Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia druku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D2HD Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Historia druku
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-DZIENNE I STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest ukazanie historii książki drukowanej, zwłaszcza polskiej i jej funkcji od XV do poł. XX w. Obejmują one wybrane zagadnienia z zakresu produkcji, rozpowszechniania i użytkowania książki drukowanej w Polsce na tle europejskim.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie historii książki drukowanej, zwłaszcza polskiej i jej funkcji od XV do poł. XX w. Obejmują one wybrane zagadnienia z zakresu produkcji, rozpowszechniania i użytkowania książki drukowanej w Polsce na tle europejskim.

Pełny opis:

Stan i problematyka badań nad historią książkidrukowanej. Książka ksylograficzna i problem wynalazku druku. Oficyna Jana Gutenberga i jej produkcja. Czynniki wpływające na rozwój drukarstwa europejskiego w XV wieku. Drukarstwo w XVI–XVIII w. na świecie i w Polsce. Wpływ na życie książki postępu technicznego. Książka w XIX w. Sytuacja książki w Polsce w okresie zaborów. Książka polska na obczyźnie w XIX i XX w. Książka w dwudziestoleciu międzywojennym. Sytuacja książki w PR i po 1989 r.

Literatura:

1. Aleksiewicz A.: Kontakty wydawców i drukarzy lwowskich z cenzurą w pierwszej połowie XIX w., [w:] Kraków - Lwów: książki, czasopisma biblioteki XIX i XX wieku. T.6, cz.1.- Kraków, 2003.

2. Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

3. Buchwald-Pelcowa P.: Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem. Warszawa 1997.

4. Dawna książka i kultura: materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce. Wrocław 1975.

5. Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. Wrocław 1983-

6. Dunin J.: Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX-XX w. Łódź 1982.

7. Dzieje prasy polskiej, red. J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Warszawa 1988.

8. Kłosowski A.: Historia książki polskiej za granicą: problemy badawcze. Warszawa 1980.

9. Kostecki J.: Ruch wydawniczy na ziemiach polskich (1877-1986), [w:] Instytucje, publiczność - sytuacje lektury. T.4. Warszawa 1992, s. 153–224

10. Jazdon A., Pruskie prawa cenzuralne, prasowe i proceduralne w Wielkim Księstwie Poznańskim w i połowie XIX wieku, „Roczniki Biblioteczne", 1989, z. 1-2.

11. Juda M., Karta tytułowa staropolskiej książki drukowanej, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce" 2002, t. 46.

12. Juda M.: Przywileje drukarskie w Polsce. Lublin 1992.

13. Kawecka-Gryczowa A.: Z dziejów polskiej książki w okresie Renesansu. Studia i materiały. Wrocław 1975.

14. Klukowski B., Tobera M.: W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki (1989-1995), Warszawa 2013.

15. Kondek S. A.: Władza i wydawcy: polityczne uwarunkowanie produkcji książek w Polsce w latach 1944-1949, Warszawa 1993

16. Kraśko N., Instytucje wydawnicze w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002.

17. Lech M., Ludzie druku i książki w Królestwie Polskim 1869-1905, Warszawa 1983

18. Mlekicka M., Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów, Warszawa 1987.

19. Pirożyński J. : Johannes Gutenberg i początki ery druku. Warszawa 2002.

20. Pirożyński J.: Z dziejów obiegu informacji w Europie XVI wieku. Nowiny z Polski w kolekcji Jana Jakuba Wicka w Zurychu z lat 1560-1587. Kraków 1995.

21. Przywecka-Samecka M.: Drukarstwo muzyczne w Europie do końca XVIII wieku. Wrocław 1987.

22. Puchalski J.: Polonika z obszaru niemieckojęzycznego - poza granicami Rzeczypospolitej - w XVI w. Warszawa 1997.

23. Sierkowska A., Wyspiański - artysta książki, Warszawa 1970.

24. Szelińska W.: Drukarstwo Krakowskie 1474 – 1974 (tylko XIX w.), Kraków 1974.

25. Sowiński J., Sztuka typograficzna Młodej Polski, Wrocław 1982.Szwejkowska H.: Książka drukowana XV – XVIII wieku: zarys historyczny. Wrocław 1980.

26. Szwejkowska H.: Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX-XX wieku. Wrocław 1972.

27. Ulewicz T.: Wśród impresorów krakowskich doby renesansu. Kraków 1977.

28. Wiercińska J., Sztuka i książka, Warszawa 1986Współczesne polskie drukarstwo i grafika książki: mały słownik encyklopedyczny. Wrocław 1982.

29. Zawadzki K.: Początki prasy polskiej. Gazety ulotne i seryjne XVI-XVIII wieku. Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

historię książki drukowanej oraz jej determinanty cywilizacyjne na przestrzeni dziejów; wzajemne zależności między rozwojem książki drukowanej a postępem technicznym (szczególnie drukarstwa), rozwojem mecenatu, bibliotek; wpływ książki drukowanej na rozwój czytelnictwa; rolę cenzury i autocenzury w ujęciu historycznym i współczesnym (K_W01, K_W03, K_W05, K_W07)

Absolwent potrafi:

wskazać główne przemiany w zakresie kształtowania się i użytkowania książki drukowanej; przedstawić merytoryczną argumentację oraz tworzyć syntetyczne podsumowania ukazujące najważniejsze instytucje, osoby i obiekty związane z funkcjonowaniem książki drukowanej oraz ocenić jej rolę i znaczenie w kulturze; popularyzować wiedzę o książce; planować i organizować pracę indywidualną i w zespole (K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07)

Absolwent jest gotów do:

aktywnego uczestnictwa w działach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa piśmienniczego; uczestnictwa w życiu kulturalnym jako współtwórca różnego rodzaju publikacji oraz kompetentny czytelnik (K_K02, K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Metody podające - wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.

Egzamin końcowy ustny.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Puchalski
Prowadzący grup: Mikołaj Ochmański, Jacek Puchalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.