Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing wydawniczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D3MW
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Marketing wydawniczy
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-DZIENNE I STOPNIA - 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie studentom podstawowych zasad realizacji koncepcji marketingu w działaniach na rynku książki

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie studentom podstawowymi zasad realizacji koncepcji marketingu tak ogólnie jak i w działaniach na rynku książki

Struktura zajęć opiera się na wykorzystaniu klasycznej formuły 4p - cena, produkt, dystrybucja, promocja.

każdy z tych elementów jest omawiany w kontekście realizowania działań marketingowych na rynku książki.

Podczas zajęć silnie prezentowany jest również systemowość działań marketingowych

Literatura:

- Alison Baverstock, Are books different?: marketing in the book trade, London 1997 (fragmenty)

- Kuba Frołow, Public Relations na rynku książki, Warszawa, 2007

- Kuba Frołow, Jak wypromowano bestseller, Warszawa 2006

- Łukasz Gołębiewski No future book, Warszawa, 2008

- Marek Tobera, Marketing mix 4p. na polskim rynku książki.

Z Badań Nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi: Studia I Materiały, Tom Spec. r. 2004, str. 161-184

Artykuły z bieżącej publicystyki profesjonalnej

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

zasady i techniki marketingu wydawniczo-księgarskiego w działalności na rynku książki ; metodologię marketingu (marketing mix 8p.); klasyfikację książek w kategoriach produktów; problematykę wyboru kanałów dystrybucji i działań promocyjnych; znaczenie pogodzenia wymogów ekonomicznych z zasadami tradycyjnej kultury książki (K_W02; K_W04; K_W07)

Absolwent potrafi:

dokonać analizy marketingowych uwarunkowań działalności wydawniczej; planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole; prowadzić efektywną komunikację z otoczeniem biznesowym (K_U03, K_U04, K_U07, K_U09)

Absolwent jest gotów do:

samodzielnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, które pozwolą na podejmowanie trafnych decyzji o publikowaniu książek odpowiadającym potrzebom nabywców; określenia priorytetów w realizacji zadań związanych z pracą wydawniczą; (K_K01, K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny/ projekt kampanii marketingowej wspierającej sprzedaż zaproponowanego tytułu książkowego

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zając
Prowadzący grup: Michał Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)