Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie publikacji 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D3PP
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projektowanie publikacji 1
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-DZIENNE I STOPNIA - 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony jest z wykorzystaniem programu komputerowego Adobe InDesign, czyli komputerowe przygotowanie dokumentu do druku. Na zajęciach studenci uczą się obsługi programu służącego do projektowania, łamania, składania i przygotowywania do druku materiałów poligraficznych.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie laboratorium (15h) i projektu (15h).

Laboratorium ma za zadnie przekazać podstawową wiedzę na temat narzędzi, funkcji, obsługi i pracy z programem InDesign. Laboratorium składa się z teorii jak i praktyki – studenci w formie ćwiczeń, przyswajają materiał, realizując małe zadania, małe projekty poligraficzne.

Projekt końcowy ma za zadanie zweryfikować wiedze i praktykę uzyskaną przez studentów i studentki. Projekt składa się z jednego, większego zadania z wykorzystaniem omawianych narzędzi i funkcji na laboratorium. Praca końcowa jest oceniana i stanowi odrębną ocenę na zaliczenie zajęć.

Literatura:

D. Dabner, S. Stewart, E. Zempol, Szkoła Projektowania graficznego, Warszawa 2015.

J. Simmons, Komputerowy warsztat projektanta, Warszawa 2008;

R. Williams, DTP od podstaw. Projekty z klasą, Gliwice 2015.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

zasady pracy nad publikacją i jej przygotowaniem do druku za pomocą specjalistycznego oprogramowania; zasady działania oprogramowania do tworzenia publikacji, zasady przygotowania materiałów do druku z uwzględnieniem profili koloru; specjalistyczną terminologię drukarską i wydawniczą (K_W02, K_W05, K_W06, K_W07)

Absolwent potrafi:

posługiwać się programem do składu tekstu; projektować proste makiety i druki; przygotować efekty swojej pracy do druku w profesjonalnej firmie poligraficznej (K_U03, K_K07, K_U08, K_U09)

Absolwent jest gotów do:

rozwijania swoich kompetencji w zakresie nowoczesnych technik wydawniczych; uczestnictwa w życiu kulturalnym jako współtwórca różnego rodzaju publikacji oraz kompetentny czytelnik (K_K03, K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium oceniane na podstawie obecności (2 nieobecności dozwolone) jak i wykonywanych prac – ćwiczeń z wykorzystaniem programu InDesign podczas zajęć.

Projekt oceniany jest na podstawie projektu końcowego a przy tym wykorzystanych funkcji, narzędzi, pomysłu i efektu końcowego pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Zawisza
Prowadzący grup: Anita Zawisza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)