Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trendy literackie a polityka wydawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D3TLPW
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Trendy literackie a polityka wydawnicza
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-DZIENNE I STOPNIA - 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

prawidłowości rozwoju literatury od starożytności do czasów najnowszych; poszczególne epoki i kierunki literackie oraz reprezentujące je najwybitniejsze dzieła poetyckie, prozatorskie i dramaturgiczne, podstawowe zagadnienia z zakresu komparatystyki; zasady poszanowania własności intelektualnej na rynku książki (K_W01, K_W02, K_W03, K_W06)

Absolwent potrafi:

korzystać z prac krytyczno- i historycznoliterackich, by orientować się w rozmaitości literatury ( zwłaszcza współczesnej); analizować, oceniać, selekcjonować teksty – rozpoznawać ich wartość (lub jej brak) na potrzeby działalności wydawniczej (K_U01, K_U03, K_U04, K_U09)

Absolwent jest gotów do:

identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu wydawcy, edytora czy redaktora; współodpowiedzialności za rozwój czytelnictwa i rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych (K_K03, K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny/ aktywność na zajęciach

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Piegdoń-Adamczyk
Prowadzący grup: Barbara Piegdoń-Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)