Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka kultury języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-Z1PKJ Kod Erasmus / ISCED: 15.9 / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka kultury języka
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-ZAOCZNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu teorii kultury języka, wskazanie kulturotwórczej roli języka, poznanie i zrozumienie różnorakich procesów zachodzących w polszczyźnie oraz kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się polszczyzną.

Pełny opis:

Język i jego funkcje. Właściwe użycie języka. Kultura języka. System, norma, uzus. Poprawność w obrębie wszystkich poziomów języka. Kryteria poprawności językowej. Sprawność językowa. Stan współczesnej polszczyzny i tendencje rozwojowe. Typy błędów językowych – przyczyny i mechanizmy ich popełniania. Zróżnicowanie stylistyczne polszczyzny – charakterystyka wybranych stylów funkcjonalnych. Poradnictwo językowe – wersja tradycyjna i elektroniczna.

Literatura:

Opracowania

Bartmiński B. (red.), Współczesny język polski, Lublin 1993 ( i wyd. następne).

Jadacka H., Kultura języka polskiego : fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2007.

Malinowska E. i in., Style współczesnej polszczyzny : przewodnik po stylistyce polskiej, Kraków 2013

Markowski A., Kultura języka polskiego : teoria : zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

Puzynina J., O pojęciu kultury języka, „Poradnik Językowy” 1990, z. 3, s. 153-162.

Walczak B., Przegląd kryteriów poprawności językowej, „Poradnik Językowy” 1995, z. 9-10, s. 1-16.

Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Zdunkiewicz-Jedynak D (red.), Ćwiczenia ze stylistyki, Warszawa 2013.

Słowniki

Grzenia J., Słownik nazw własnych : ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana, Warszawa 2008.

Markowski A. (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa 1999 (i wyd. nast.).

Polański E. (red.), Wielki słownik ortograficzny PWN, Warszawa 2012 (i wyd. nast.).

Podracki J., Słownik interpunkcyjny języku polskiego, Warszawa 1998 (i wyd. nast.).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bańko M. (red.), Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2006.

Bańko M., Słownik dobrego stylu czyli wyrazy które się lubią, Warszawa 2006.

Bańko M., Krajewska M., Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 2002.

Kłosińska K. (red.), Formy i normy czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2004.

Urbańczyk S. (red.), Encyklopedia języka polskiego, Wrocław 1991 (i wyd. następne).

Poradnia językowa PWN – http://sjp.pwn.pl/poradnia

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

zagadnienia pragmatyki i kultury języka, kryteria poprawności językowej, normy językowe, terminologię z tego zakresu (K_W02, K_W04)

Absolwent potrafi:

poprawnie i skutecznie używać języka jako narzędzia komunikacji; ocenić komunikaty językowe pod względem pragmatycznej skuteczności i relewantności oraz poprawności stylistyczno-językowej; konstruować poprawne i skuteczne wypowiedzi (K_U03, K_U06, K_U09),

Absolwent jest gotów do:

odpowiedzialności za poprawność języka używanego przez siebie oraz w mediach i instytucjach książki (K_K02, K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- aktywny udział w zajęciach

- analiza językowa wybranych tekstów

- sprawdziany pisemne

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Janiszewska
Prowadzący grup: Aleksandra Janiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Kruszona
Prowadzący grup: Teresa Kruszona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.