Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Photography and Drawing of Artefacts - obligatory classes

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-AOFOT-2BA
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Photography and Drawing of Artefacts - obligatory classes
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II roku BA
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The classes are devoted to learn how to draw and photograph archaeological artifacts. The first part of

meetings aims to provide knowledge about the basics of drawing of selected artifacts. In the second

part, students will have time to work with various kinds of findings to get practice how they should

create documentation of pottery, tiles, wood, metal, glass and stone objects. The same order will be

taken during photography lectures and then photography workshops.

Pełny opis:

The classes are devoted to learn how to draw and photograph archaeological artifacts. The first part of

meetings aims to provide knowledge about the basics of drawing of selected artifacts. In the second

part, students will have time to work with various kinds of findings to get practice how they should

create documentation of pottery, tiles, wood, metal, glass and stone objects. The same order will be

taken during photography lectures and then photography workshops.

Subjects of meetings:

- 3 meetings to provide basic knowledge about drawing (drawing as exercises)

- 6-7 meetings - drawings for evaluation during the workshops (pottery, tiles, wood, metal, glass

and stone objects)

- 3 lectures devoted to theory and methodology of the archaeological photography

- 3-4 workshops to provide basic knowledge of photography of artifacts

- 3 workshops to make photography for evaluation

Literatura:

Literature will be presented during workshops

Efekty uczenia się:

K_W03 ma podstawową wiedzę w zakresie opisu, analizy i interpretacji źródeł archeologicznych, ze

szczególnym uwzględnieniem archeologii śródziemnomorskiej

K_W10 ma uporządkowaną wiedzę ogólną o metodach i technikach dokumentacji źródeł

archeologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku archeologii śródziemnomorskiej

K_U10 rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury materialnej łącznie z kontekstem oraz właściwie je

dokumentować i przeprowadzać w języku angielskim ich krytyczną analizę i interpretację

K_U18 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia

Językowego

K_U19 pracować w zespole i komunikować się w języku angielskim z użyciem specjalistycznej

terminologii z zakresu archeologii

Metody i kryteria oceniania:

For evaluation students should attend classes and pass both (photography and drawing) courses. To pass drawing classes students should make six draws of artifacts during workshops (ceramic vessel x3, tile, glass, metal or wood objects). To pass photography students should make photographies of selected artifacts (ceramic findings and small objects from other raw materials)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Miron Bogacki, Witold Gumiński
Prowadzący grup: Miron Bogacki, Witold Gumiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)