Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Archaeology - obligatory lecture

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-AOINTRO-1/I
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Archaeology - obligatory lecture
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku BA anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture shall present the methods and tasks of archeological investigation, both in the field and in the further study. Aimed at the beginners, or listeners with up-till-now limited experience with archaeology, it should, in a richly illustrated mode, and attractively, outline the variety of archaeological sources, and the procedures of their treatment. The diverse character of archaeology shall be stressed – as scientific activity, restoring-protective duty/duties, and as social/educative performance. Beside “in-the-room” lectures, trips and excursions to archaeological sites and museums are planned, with other forms of presenting the “Archaeology in Action”.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The lecture shall be organized on the framework of the following notions:

- archaeology in the field

- archaeology in the library

- archaeology in the archive

- archaeology in the society

Presenting different research agendas, it should develop keen interest for “archaeological facts”, and introduce their so very differentiated interpretations.

Main topics to be treated shall be as follows:

1. The definition of archaeology; a short history.

2. Archaeology as history and archaeology as anthropology; archaeological thought – from early evolutionism to postprocessual approaches.

3. The variety of archeology – as defined by subject of investigation, and by methods.

4. Basic definitions and concepts (artefacts, features, sites and their types; archaeological culture).

5. Classifications in archaeology – typologies and seriations.

6. Time in archaeology – periodisation, dating, chronology.

7. Archaeology in the field – location of sites, non-invasive investigation (geophysical methods, aerial photography, remote sensing), survey, measurement. Exploration and documentation of finds and features.

8. Basic methods of preservation (pottery, metals, organic materials) and storage of finds.

9. Site formation processes – deposition and post-deposition.

10.Archaeological stratigraphy – layers, levels, phases, sequences; Harris matrix.

11. Post-excavation study – catalogues, collections, publication.

12. Library querenda, citations; archival research (historical archaeology).

13. Auxiliaries to archaeology – humanities (history of art, ethnography, numismatics, epigraphy, metrology etc.)

14. Auxiliaries to archaeology – sciences (physical-chemical analyses, paleobotanics and archaeozoology; physical anthropology, etc.).

15. Scientific procedures (inductive, deductive; heuristics and hermeneutic; hypotheses and testing).

16. Basic legal regulations for archaeology, in Polish and international law.

17. Ethics of archaeology; protection of sites, archaeological heritage and historical landscape. “Archaeology and society” – popularization.

Literatura: (tylko po angielsku)

Selected reading:

Ashmore W., Sharer R.J., Discovering Our Past. A Brief Introduction to Archaeology, Mountain View (CA) – London – Toronto 2000 (3rd edition)

Bahn. P, Archaeology. A Very Short Introduction, Oxford 2012

Bahn P. (ed.), The Cambridge Illustrated History of Archaeology, Cambridge 1999

Bahn P., Renfrew C., Archaeology. Theories, Methods and Practice, London (3rd-7th edition, 2000-2016; 6/7th ed., as heavily revised and giving access to further resources – highly recommended)

Bahn P., Renfrew C. (eds.), Archaeology. The Key Concepts, London – New York 2005

Barker Ph., Techniques of Archaeological Excavations, London 1993–1997 (3rd edition, with subsequent printings)

Drewett P.L., Field Archaeology. An Introduction, London – New York 1999 (& subsequent reprints)

Gamble, C., Archaeology. The Basics, London – New York 2015 (3rd edition)

Grant J., Gorin S., Fleming N., The Archaeological Coursebook. An Introduction to Study Skills, Topics and Methods, London – New York 2002

Harris E., Principles of Archaeological Stratigraphy, London – New York 1997

Hodder I., Hudson S., Reading the Past. Current Approaches to Interpretation in Archeology, Cambridge 2003 Lech J., Between Captivity and Freedom. Polish Archaeology in the 20th Century, Warsaw 1999

Lech J., Between Captivity and Freedom. Polish Archaeology in the 20th Century, Warsaw 1999

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Results of learning: basic knowledge of the scope and methods of archaeological investigation, as preparatory for further studies; theoretical preparation for practical training during surveys and excavations.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

memorization of definitions, concepts and procedures. Exam (in writing) – ca 20 questions, partly choice test, partly requiring a short answer; simple calculations for archaeological surveying. Possibility of an oral exam – to be negotiated with the participants.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Błaszczyk, Aleksander Dzbyński
Prowadzący grup: Dariusz Błaszczyk, Aleksander Dzbyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)