Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Źródła do dziejów starożytnego Egiptu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-D-ZEG
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Źródła do dziejów starożytnego Egiptu
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Konwersatoria dla studiów II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Tematem zajęć są źródła do historii faraońskiego Egiptu.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone omówieniu źródeł do historii faraońskiego Egiptu. Obejmuje okres od III

tysiąclecia przed Chr. do końca IV wieku przed Chr. W szczególności omówione zostaną

zagadnienia związane z chronologią starożytnego Egiptu, jak również podstawowe kategorie

źródeł historycznych.

Literatura:

N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, Warszawa 2004

W. Grajetzki, The Middle Kingdom of Ancient Egypt, London 2006

E. Hornung, R. Krauss, W.A. Warburton (eds.), Ancient Egyptian Chronology, [Handbook of

Oriental Studies 83], Leiden-Boston 2006

B.J. Kemp, Starożytny Egipt. Anatomia Cywilizacji, Warszawa 2009

K.A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt (1100-650 BC), Warminster 1996 3

B.G. Trigger et al. (ed.), Ancient Egypt. A Social History, Cambridge 1998

I. Shaw (ed.), The Oxford History of Ancient Egypt, Oxford 2000

C. Vandersleyen, L’Égypte et la vallée du Nil, vol.2: De la fin de l’Ancien Empire à la fin du

Nouvel Empire, Paris 1995

J. Vercoutter, L’Égypte et la vallée du Nil, vol.1: Des origines à la fin de l’Ancien Empire,

Paris 1992

Efekty uczenia się:

(K_W01) student ma wiedzę o celach badań archeologicznych i podstawach metodologicznych, na tle innych nauk humanistycznych

(K_W02) zaznajomił się z terminologią stosowaną w tej dyscyplinie badań

(K_W03) student zna zasady opisu, analizy i interpretacji źródeł archeologicznych

(K_W04) ma pełną wiedzę w zakresie kluczowych zagadnień archeologii, z uwzględnieniem właściwej terminologii i metodologii

(K_W06) student ma specjalistyczną wiedzę o społecznościach starożytnych, z uwzględnieniem właściwej terminologii i metodologii

(K_W011) ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach badawczych w dziedzinie archeologii

(K_W012) oraz rozumie zaawansowane zagadnienia z zakresu analizy i interpretacji problemów badawczych

(K_W013) student jest w stanie wykorzystać powyższe umiejętności w trakcie lektury publikacji naukowych

(K_U04) student potrafi w sposób twórczy formułować cele badawcze i hipotezy, oraz określać ich wartość naukową

(K_U05) a także formułować wnioski badawcze oraz syntezy

(K_U06) co szczególnie ważne, student potrafi interpretować różne rodzaje artefaktów z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć badawczych, z uwzględnieniem oddziaływań społeczno-kulturowych

(K_U07) jest także świadom złożonych zależności w ekosferze i kulturze dawnych społeczności

(K_U08) student potrafi włączyć się w dyskurs naukowy

(K_U09) potrafi we właściwy sposób przedstawić wyniki swoich dociekań

(K_U11) zarówno w formie pisemnej (z uwzględnieniem właściwego aparatu)

(K_U12) jak i w formie wystąpień publicznych

(K_U19) student właściwie określa priorytety swoich działań badawczych

(K_K01) i świadomie wykorzystuje nabytą wiedzę i umiejętności

(K_K02) student rozumie znaczenie źródeł archeologicznych i pisanych jako elementów dziedzictwa ludzkości

(K_K03) a zwłaszcza ich znaczenie dla badań nad przeszłością człowieka

(K_K04) zdaje sobie także sprawę z konieczności krytycznego podejścia do interpretacji źródeł archeologicznych

(K_K05) jak również z możliwości wykorzystania swojej wiedzy na temat złożonej natury kultury ludzkich społeczności

(K_K06) w szczególności, potrzeba upowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego ludzkości jest ważnym elementem kształcenia

(K_K07) student jest świadom odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego

(K_K12) jest również świadom znaczenia zróżnicowania kulturowego

(K_K13) student jest świadom konieczności doskonalenia swoich umiejętności

(K_K16) oraz rozwijania dorobku dyscypliny naukowej archeologia.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Barwik
Prowadzący grup: Mirosław Barwik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Barwik
Prowadzący grup: Mirosław Barwik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)