Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pracy naukowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DO2WAR
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat pracy naukowej
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Obowiązkowe przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej

poprzez krytyczne korzystanie ze źródeł i publikacji naukowych oraz właściwe

komponowanie wypowiedzi z wykorzystaniem aparatu naukowego. Cel zajęć realizowany

jest poprzez ćwiczenie umiejętności lektury publikacji naukowych, ich wykorzystywania w

pracy badawczej, a także pisania własnych krótkich tekstów naukowych.

Pełny opis:

Zajęcia maja na celu przygotowanie studentów do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej w zakresie krytycznego korzystania ze źródeł i publikacji naukowych oraz właściwego komponowania własnej wypowiedzi z zastosowaniem aparatu naukowego.

Cel zajęć realizowany jest częściowo poprzez wspólną dyskusję nt. takich kwestii, jak definicja i rodzaje pracy (publikacji) naukowej, jej struktura oraz inne elementy dyskursu naukowego, co da podstawy do rozwijania umiejętności krytycznej lektury i oceny publikacji naukowych oraz ich właściwego wykorzystywania w pracy badawczej. Duży nacisk podczas

zajęć kładziony jest też na ćwiczenia praktyczne z zakresu konstruowania własnej wypowiedzi naukowej, co wiąże się ze skomponowaniem układu pracy, wyszukaniem informacji dot. stanu badań nad wybranym tematem, poprawnym zaprezentowaniem bazy źródłowej, a także stworzeniem aparatu naukowego (przypisów, spisu literatury), abstraktu, streszczenia, słów kluczowych i podpisów do materiału ilustracyjnego.

Omawiane zagadnienia:

1. Cele i założenia publikacji naukowej w archeologii. Publikacja naukowa i

popularnonaukowa.

2. Aparat naukowy: bibliografia, odsyłacze (systemy).

3. Terminologia naukowa i budowanie definicji (termin a pojęcie).

4. Źródło a opracowanie. Krytyka źródła, a polemika naukowa

5. Rodzaje archeologicznych tekstów naukowych (monografia, artykuł problemowy,

sprawozdanie/raport, referat, esej, recenzja).

6. Struktura archeologicznej publikacji naukowej.

7. Budowa publikacji naukowej a funkcje poszczególnych rozdziałów.

8. Streszczenie, abstrakt, słowa kluczowe; sporządzanie notatki na podstawie krótkiego

wykładu podczas zajęć.

9. Cytat, parafraza, odwołanie, polemika a autocytat, plagiat, autoplagiat; tekst naukowy

jako własność intelektualna.

10. Kwerenda do tematu: rodzaje kwerend w archeologii; internetowe bazy danych

bibliograficznych i repozytoria; ćwiczenie praktyczne z kwerendy do wybranego

zagadnienia.

11. Prezentacja wyników badań: katalog (konstrukcja, zakres informacji), tabela, wykres,

mapa, plan, rysunek/fotografia (elementy właściwie przygotowanej ilustracji).

Literatura:

J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1995.

P. Siuda, P. Wasylczyk, Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko, Warszawa 2018.

J. Świetlikowska, Dobry tekst naukowy, „Studia z Teorii Wychowania”, t. II, nr 1 (2), 2011, 172–193.

T. Liśkiewicz, G. Liśkiewicz, Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego. Jak przygotować, wysyłać i promować artykuł naukowy, Łódź 2014.

Wskazówki EASE (Europejskiego Stowarzyszenia Redaktorów Naukowych) dla autorów i tłumaczy artykułów naukowych publikowanych w języku angielskim, tłum. S. Ufnalska, European Association of Science Editors.

Efekty uczenia się:

Student będzie w stanie rozróżnić tekst naukowy od nienaukowego. W samodzielnie przygotowanym tekście będzie umiał sporządzić spis literatury, odwołania oraz ilustracje wraz podpisami. Będzie umiał krytycznie ocenić inne prace i publikacje. Będzie w stanie nazwać i skomentować poszczególne elementy publikacji naukowej.

W efekcie realizacji zajęć student:

- pozna podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu metodyki pracy naukowej w zakresie archeologii (K_W02; K W04);

- pozna i zrozumie podstawowe metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych (K_W11), a także pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego (K_W16);

- będzie umiał wyszukiwać, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje o zabytkach archeologicznych z wykorzystaniem literatury, mediów elektronicznych i innych źródeł (K_U01, K_U02);- będzie umiał samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności

badawcze w zakresie archeologii, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U03);

- będzie umiał zaplanować własną pisemną pracę naukową (K_U23);

- będzie gotów dokonać krytycznej oceny archeologicznych publikacji naukowych (K_K04);

- będzie miał świadomość potrzeby krytycznej analizy archeologicznych publikacji naukowych (K_K05);

- zrozumie znaczenie problematyki etycznej związanej z rzetelnością i uczciwością naukową w zakresie wykorzystywania cudzych i tworzenia własnych opracowań naukowych (K_K11).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą dopuszczenia do zaliczenia zajęć jest obecność (dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione).

Ocenie podlegać będzie:

- aktywność podczas zajęć (20%),

- przygotowanie krótkich wypowiedzi ustnych (40%),

- przygotowanie krótkich prac pisemnych – zarówno w domu, jak i podczas zajęć (40%).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Dzbyński, Witold Gumiński, Krzysztof Jakubiak, Ludwika Jończyk, Marzena Łuszczewska, Janusz Wołoszyn
Prowadzący grup: Aleksander Dzbyński, Witold Gumiński, Krzysztof Jakubiak, Ludwika Jończyk, Marzena Łuszczewska, Janusz Wołoszyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)