Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język egipski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DOEGI
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język egipski
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Zajęcia kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs języka egipskiego klasycznego. Zajęcia obejmują wprowadzenie do gramatyki języka

klasycznego (wykład). Uzupełnieniem wykładu będzie lektura tekstów literackich i

religijnych (ćwiczenia).

Pełny opis:

Roczny kurs języka egipskiego klasycznego. Zajęcia obejmują wprowadzenie do gramatyki

języka klasycznego (wykład). Uzupełnieniem wykładu będzie lektura tekstów literackich i

religijnych (ćwiczenia).

Literatura:

J.P. Allen, Middle Egyptian. An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs,

Cambridge 2000

A. Erman, H. Grapow, Wörterbuch der ägyptischen Sprache, I-VII, Leipzig 1926-63

R.O. Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford 1962

Efekty uczenia się:

Student potrafi zidentyfikować i przeczytać tekst zapisany hieroglifami; zna podstawowe

zagadnienia z zakresu gramatyki i słowotwórstwa klasycznego języka egipskiego i potrafi

wykorzystać tę wiedzę do rozpoznawania różnych typów tekstów; posiada również

umiejętności warsztatowe (posługiwanie się słownikami i gramatykami) umożliwiające

kontynuowanie samodzielnej pracy w zakresie tłumaczenia, rozumienia i interpretacji źródeł;

zna podstawy metodologii analizy tekstów i wykorzystuje te źródła w pracy; zna kontekst

kulturowy źródeł egipskich oraz ich znaczenie dla naszej wiedzy o historii i kulturze

starożytnego Egiptu.

Metody i kryteria oceniania:

Wyniki osiągnięte na zajęciach oraz kolokwium zaliczające

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Barwik
Prowadzący grup: Mirosław Barwik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Barwik
Prowadzący grup: Mirosław Barwik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)