Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioarcheologia i archeologia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DPBIOS
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bioarcheologia i archeologia środowiska
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone przygotowaniu założeń i skonstruowaniu

pracy licencjackiej

Pełny opis:

Seminarium licencjackie przygotowuje studentów do napisania

pracy licencjackiej. Spotkania seminaryjne służą uzgodnieniu

kwestii związanych z tematem, planem pracy, konspektem, a

na późniejszym etapie przedstawieniu i omówieniu przez

uczestników głównych rozdziałów ich prac. Przedyskutowane

zostaną również elementy koncepcji badawczej, sformułowane

problemy badawcze, postawione hipotezy oraz przygotowane

narzędzia badawcze. Dokładne treści programowe ustalane

będą w zależności od wybranych tematów prac licencjackich.

Literatura:

Zgodna z tematem pracy licencjackiej każdego studenta

Efekty uczenia się:

W01 – student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu

archeologii w systemie nauk, społeczno-kulturowej przeszłości

człowieka oraz o jej specyfice przedmiotowej i

metodologicznej; W02 student zna podstawowe pojęcia i

terminologię stosowane w archeologii; W05 student ma

szczegółową wiedzę o wybranych społecznościach

pradziejowych, starożytnych, średniowiecznych lub

nowożytnych, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z

zakresu archeologii; W07 student rozumie związek między

osiągnięciami wybranej dziedziny nauki a możliwościami ich

wykorzystania w archeologii; W11 student zna i rozumie

podstawowe metody analizy i interpretacji informacji

zawartych w publikacjach naukowych; W16 student zna i

rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa

autorskiego i prawa własności przemysłowej; W19 student zna

podstawowe zasady etyki zawodowej archeologa

U01 student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,

selekcjonować i użytkować informacje o źródłach

archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i

2

mediów elektronicznych; U02 student potrafi wyszukiwać,

analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje

zawarte w różnych źródłach; U03 student potrafi samodzielnie

interpretować źródła archeologiczne, dobierając właściwe

metody analityczne, oraz zaprezentować uzyskane wyniki

pracy; U15 student potrafi przytaczać aktualne tezy badawcze,

formułować wnioski i dobierać strategie argumentacyjne na

poziomie elementarnym oraz konstruować argumenty i

kontrargumenty; U20 student potrafi przygotowywać prace

pisemne dotyczące zagadnień szczegółowych, z

wykorzystaniem różnych materiałów źródłowych; U23 student

potrafi zaplanować pracę naukową; U25 student potrafi

planować swój tok studiów i przyszłej kariery naukowej,

kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;

K01 jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie

wiedzy i umiejętności oraz jest świadomy konieczności

konfrontowania ich z opiniami ekspertów; K04 jest gotów do

krytycznej oceny interpretacji źródeł archeologicznych i

historycznych ze świadomością wieloaspektowości

interpretacji; K05 jest gotów do wykorzystania posiadanej

przez siebie wiedzy na temat kompleksowej natury kultury i jej

złożoności, ze świadomością potrzeby analizy rozmaitych

kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka; K12

jest gotów do uznania i poszanowania różnych punktów

widzenia determinowanych różnym podłożem kulturowym

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach, prezentacja postępów

przygotowywania pracy licencjackiej; złożenie i akceptacja

przez promotora pracy lic.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Piątkowska-Małecka
Prowadzący grup: Joanna Piątkowska-Małecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Piątkowska-Małecka
Prowadzący grup: Joanna Piątkowska-Małecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)