Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioarcheologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DSBIO
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bioarcheologia
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka seminarium związana jest z szeroko pojętą bioarcheologią. Obejmuje zagadnienia z zakresu bioarcheologii człowieka, archeobotaniki i archeozoologii.

Uczestnicy seminarium przygotowują i przedstawiają postęp swoich prac magisterskich lub rocznych, bazujących na materiałach bioarcheologicznych.

Pełny opis:

Tematyka seminarium związana jest z szeroko pojętą bioarcheologią. Obejmuje zagadnienia z zakresu bioarcheologii człowieka, archeobotaniki i archeozoologii.

Uczestnicy seminarium przygotowują i przedstawiają postęp swoich prac magisterskich lub rocznych, bazujących na materiałach bioarcheologicznych.

Podczas zajęć prezentowane i dyskutowane są tematy podjęte przez uczestników. Ponadto omówione są metody wspomagające pisanie i redakcję tekstu (konstrukcja pracy naukowej, ustalanie celu pracy, hipotezy badawczej, dobór metod, graficzna prezentacja wyników, formatowanie bibliografii).

Literatura:

Wg zainteresowań

Efekty uczenia się:

Student/absolwent

zna szczegółowe pojęcia i terminologię stosowaną w wybranej specjalizacji w obrębie bioarcheologii (K_W02)

ma rozszerzoną wiedzę w zakresie opisu, analizy i interpretacji źródeł bioarcheologicznych (K_W03)

ma szczegółową, specjalistyczną wiedzę obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu bioarcheologii (K_W06)

ma uporządkowaną wiedzę o sposobach wykorzystaniu środowiska naturalnego przez społeczności prehistoryczne (K_W08)

rozumie możliwości stosowania wyników, teorii i technik różnych nauk w badaniach bioarcheologicznych (K_W10)

ma szczegółową wiedzę o najważniejszych osiągnięciach i głównych kierunkach rozwoju bioarcheologii (K_W11)

zna i rozumie zaawansowane podejścia teoretyczne różnych szkół badawczych do kwestii odtwarzania środowiska życia człowieka w przeszłości (K_W12)

zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych o tematyce bioarcheologicznej (K_W13)

zna i rozumie kwestie własności intelektualnej (K_W15)

zna i rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności naukowej i badań archeologicznych ze szczególnym uwzględnieniem prawa i tradycji dotyczących szczątków ludzkich (K_W16)

zna zasady etyki zawodu archeologa w ogólności a bioarcheologa w szczególności (K_W17)

potrafi wyszukiwać informacje o źródłach bioarcheologicznych w tradycyjnych i nowych mediach oraz poddawać je analizie krytycznej i interpretacji (K_U01)

potrafi samodzielnie rozpoznawać i opracowywać wybrane źródła bioarcheologiczne wyciągając z nich twórcze wnioski (K_U02)

potrafi dobrać i twórczo wykorzystać istniejące metody i techniki (K_U03)

potrafi formułować problemy badawcze, kreować oryginalne koncepcje, formułować i testować hipotezy w zakresie archeologii (K_U04)

potrafi samodzielnie formułować wnioski wraz z ich argumentacją i tworzyć ujęcia syntetyczne uwzględniające różne poglądy (K_U05)

potrafi samodzielnie analizować i interpretować różne rodzaje znalezisk bioarcheologicznych uwzględniając ich kontekst i stosując najnowsze osiągnięcia badawcze (K_U06)

potrafi dostrzegać związki między znaleziskami bioarcheologicznymi a procesami kulturowymi (K_U07)

posiada umiejętność prowadzenia polemiki naukowej (K_U08)

potrafi dokonać doboru metody prezentacji wyników swoich badań, wykorzystując także zaawansowane metody informacyjno-komunikacyjne (K_U09)

potrafi prezentować wyniki swoich badań zróżnicowanym kręgom odbiorców (K_U10)

potrafi prezentować wyniki badań w formie pisemnej, posługując się specjalistycznym językiem naukowym i właściwą dla bioarcheologii terminologią. (K_U11)

potrafi prezentować wyniki badań w formie wystąpień ustnych, posługując się specjalistycznym językiem naukowym i właściwą dla bioarcheologii terminologią. (K_U12)

potrafi zaplanować i zorganizować proces badawczy prowadzący do stworzenia pracy dyplomowej (K_U18)

potrafi samodzielnie planować i realizować działania zmierzające do rozwoju własnej kariery naukowej (K_U20)

potrafi znajdować możliwości poszerzania wiedzy i doskonalenia warsztatu naukowego (K_U21)

jest gotów do wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz jest świadomy konieczności konfrontowania jej z opiniami ekspertów (K_K01)

jest gotów do uznania istotnego znaczenia artefaktów, ekofaktów i źródeł pisanych jako elementów dziedzictwa kulturowego ludzkości (K_K02)

jest gotów do oceny niepowtarzalnej wartości źródeł archeologicznych i paleośrodowiskowych ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka (K_K03)

jest gotów do krytycznej oceny interpretacji źródeł archeologicznych, historycznych i paleośrodowiskowych i ma świadomość wieloaspektowości interpretacji (K_K04)

jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej natury kultury i ma świadomość potrzeby analizy rozmaitych kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka (K_K05)

jest gotów do upowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i podkreślania jego znaczenia dla zrozumienia procesu przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych, od czasów najdawniejszych do współczesności (K_K06)

jest gotów do krzewienia wiedzy na temat odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (K_K07)

jest gotów do inicjowania współpracy ze społeczeństwem w zakresie prowadzonych prac archeologicznych (K_K08)

jest gotów do propagowania problematyki etycznej związanej z rzetelnością i uczciwością naukową oraz przyjmowania odpowiedzialności za trafność podejmowanych decyzji w trakcie pozyskiwania źródeł archeologicznych (K_K11)

jest gotów do uznania i poszanowania różnych punktów widzenia determinowanych różnym podłożem kulturowym (K_K12)

jest gotów do uznania konieczności uczenia się przez całe życie oraz doskonalenia swoich umiejętności merytorycznych i praktycznych w zakresie archeologii (K_K13)

jest gotów do stosowania i rozwijania zasad etycznych związanych z badaniami nad źródłami archeologicznymi oraz działań na rzecz przestrzegania tych zasad (K_K14)

jest gotów do rozwijania dorobku archeologii i podtrzymywania etosu zawodu archeologa (K_K16)

Metody i kryteria oceniania:

Dla uzyskania zaliczenia wymagane są:

- przedstawienie w każdym semestrze obszernej prezentacji dotyczącej tematu pracy dyplomowej i postępów w jej przygotowaniu;

- złożenie po drugim semestrze 2. roku studiów pracy dyplomowej;

- aktywny udział w dyskusji podczas zajęć;

- obecność na zajęciach (dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Mueller-Bieniek, Joanna Piątkowska-Małecka, Arkadiusz Sołtysiak
Prowadzący grup: Aldona Mueller-Bieniek, Joanna Piątkowska-Małecka, Arkadiusz Sołtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)