Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archeologia Grecji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DSGR
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archeologia Grecji
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Pożądane jest, by uczestnik seminarium miał podstawową wiedzę z zakresu archeologii Grecji

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium obejmuje archeologię Grecji w epoce brązu oraz w Wiekach Ciemnych (wczesnej epoce żelaza). Jego zasadniczym celem jest

przygotowanie prac magisterskich uczestników lub ich prac rocznych, a przy okazji uzyskanie dawki dobrze ugruntowanej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji.

Pełny opis:

Tematyka seminarium obejmuje szeroko pojętą archeologię Grecji w epoce brązu oraz wczesnej epoce żelaza, możliwe jednak są także tematy

wychodzące poza ten zakres chronologiczny, aczkolwiek muszą one nawiązywać do kultur egejskich (jak tradycje religijne, kulturowe, pamięć itp.) W trakcie

seminarium magisterskiego omawiamy problematykę związaną z tematem przygotowywanych przez uczestników prac magisterskich (lub rocznych):

omawiamy zakres tematyczny, dyspozycję, bibliografię, relacjonujemy kolejne lektury, a wreszcie przedstawiamy kolejne części powstających prac. W czasie

tych wystąpień staramy się uzyskać wymagane efekty kształcenia (p. niżej)

Literatura:

zależna od tematów wybranych przez studentów

Efekty uczenia się:

absolwent

zna szczegółowe pojęcia i terminologię stosowaną w archeologii Grecji (K_W02)

ma rozszerzoną wiedzę w zakresie opisu, analizy i interpretacji źródeł archeologicznych z terenów kultur Grecji pradziejowej (K_W03)

ma szczegółową, specjalistyczną wiedzę o społecznościach Grecji epoki brązu, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii (K_W06)

ma uporządkowaną wiedzę o wykorzystaniu środowiska naturalnego przez społeczności Grecji epoki brązu (K_W08)

rozumie możliwości stosowania wyników, teorii i technik różnych nauk do badania przeszłości Grecji (K_W10)

ma szczegółową wiedzę o najważniejszych osiągnięciach i głównych kierunkach rozwoju archeologii Grecji pradziejowej (K_W11)

zna i rozumie zaawansowane podejścia teoretyczne różnych szkół badawczych do kwestii odtwarzania przeszłości Grecji (K_W12)

zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych na temat Grecji pradziejowej (K_W13)

zna i rozumie kwestie własności intelektualnej (K_W15)

zna i rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności naukowej i badań archeologicznych ze szczególnym uwzględnieniem prawa i tradycji panujących w Grecji (K_W16)

zna zasady etyki zawodu archeologa w ogólności a archeologa działającego w Grecji w szczególności (K_W17)

potrafi wyszukiwać informacje o źródłach archeologicznych do Grecji pradziejowej w tradycyjnych i nowych mediach oraz poddawać je analizie krytycznej i interpretacji (K_U01)

potrafi samodzielnie rozpoznawać i opracowywać źródła archeologiczne do Grecji pradziejowej wyciągając z nich twórcze wnioski (K_U02)

potrafi dobrać i twórczo wykorzystać istniejące metody i techniki (K_U03)

potrafi formułować problemy badawcze, kreować oryginalne koncepcje, formułować i testować hipotezy w zakresie archeologii (K_U04)

potrafi samodzielnie formułować wnioski wraz z ich argumentacją i tworzyć ujęcia syntetyczne uwzględniające różne poglądy (K_U05)

potrafi samodzielnie analizować i interpretować różne rodzaje znalezisk archeologicznych z terenów Grecji uwzględniając ich kontekst i stosując najnowsze osiągnięcia badawcze (K_U06)

potrafi dostrzegać związki między znaleziskami archeologicznymi a procesami kulturowymi zachodzącymi w Grecji pradziejowej (K_U07)

posiada umiejętność prowadzenia polemiki naukowej (K_U08)

potrafi dokonać doboru metody prezentacji wyników swoich badań, wykorzystując także zaawansowane metody informacyjno-komunikacyjne (K_U09)

potrafi prezentować wyniki swoich badań zróżnicowanym kręgom odbiorców (K_U10)

potrafi prezentować wyniki badań w formie pisemnej, posługując się specjalistycznym językiem naukowym i właściwą dla archeologii Grecji terminologią. (K_U11)

potrafi prezentować wyniki badań w formie wystąpień ustnych, posługując się specjalistycznym językiem naukowym i właściwą dla archeologii Grecji terminologią. (K_U12)

potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach zespołów interdyscyplinarnych (K_U15)

potrafi zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności archeologicznej i dbać o ich przestrzeganie w pracach zespołowych (K_U16)

potrafi zaplanować i zorganizować proces badawczy prowadzący do stworzenia pracy dyplomowej (K_U18)

potrafi samodzielnie planować i realizować działania zmierzające do rozwoju własnej kariery naukowej (K_U20)

potrafi znajdować możliwości poszerzania wiedzy i doskonalenia warsztatu naukowego (K_U21)

jest gotów do wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz jest świadomy konieczności konfrontowania jej z opiniami ekspertów (K_K01)

jest gotów do uznania istotnego znaczenia artefaktów, ekofaktów i źródeł pisanych jako elementów dziedzictwa kulturowego ludzkości (K_K02)

jest gotów do oceny niepowtarzalnej wartości źródeł archeologicznych z terenów Grecji i ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka (K_K03)

jest gotów do krytycznej oceny interpretacji źródeł archeologicznych i historycznych i ma świadomość wieloaspektowości interpretacji (K_K04)

jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej natury kultury i ma świadomość potrzeby analizy rozmaitych kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka (K_K05)

jest gotów do upowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Grecji pradziejowej i podkreślania jego znaczenia dla zrozumienia procesu przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych, od czasów najdawniejszych do współczesności (K_K06)

jest gotów do krzewienia wiedzy na temat odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Grecji (K_K07)

jest gotów do inicjowania współpracy ze społeczeństwem w zakresie prowadzonych prac archeologicznych (K_K08)

jest gotów do propagowania problematyki etycznej związanej z rzetelnością i uczciwością naukową oraz przyjmowania odpowiedzialności za trafność podejmowanych decyzji w trakcie pozyskiwania źródeł archeologicznych (K_K11)

jest gotów do uznania i poszanowania różnych punktów widzenia determinowanych różnym podłożem kulturowym (K_K12)

jest gotów do uznania konieczności uczenia się przez całe życie oraz doskonalenia swoich umiejętności merytorycznych i praktycznych w zakresie archeologii (K_K13)

jest gotów do stosowania i rozwijania zasad etycznych związanych z badaniami nad źródłami archeologicznymi oraz działań na rzecz przestrzegania tych zasad (K_K14)

jest gotów do rozwijania dorobku archeologii i podtrzymywania etosu zawodu archeologa (K_K16)

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie składają się obecności i aktywność na zajęciach, wystąpienia prezentujące etapy przygotowań prac magisterskich

lub prac rocznych oraz finalne prezentacje prac dyplomowych lub rocznych (pisemne i w formie prezentacji). Osiągnięcie wielu efektów uczenia nastąpi też

w czasie prowadzonych dyskusji i rozmów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Lewartowski, Dariusz Szeląg, Agata Ulanowska
Prowadzący grup: Kazimierz Lewartowski, Dariusz Szeląg, Agata Ulanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)