Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kuchenne rewolucje z perspektywy archeologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DWREW-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kuchenne rewolucje z perspektywy archeologii
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć poruszona zostanie tematyka diety człowieka w przeszłości w oparciu o dostępne dane archeologiczne, a zwłaszcza archeozoologiczne i archeobotaniczne.

Pełny opis:

Wykłady obejmują przeszłość człowieka od społeczności przedrolniczych po nowożytne ośrodki miejskie. Szczególna uwaga poświęcona jest źródłom archeologicznym, możliwościom ich interpretacji oraz ograniczeniom stosowanych metod badawczych. Celem zajęć nie jest dokładne prześledzenie zmian w diecie człowieka na przestrzeni dziejów lecz wyodrębnienie przełomowych zjawisk kulturowych obserwowanych w danych archeologicznych, które miały znaczący wpływ na zmianę sposobu zdobywania i przygotowywania pożywienia. Postaramy się również przyjrzeć długofalowym konsekwencjom tych zmian.

Literatura:

Literatura do poszczególnych zagadnień zostanie podana

podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Student zna pojęcia i terminologię stosowaną w archeologii (W02); student ma wiedzę w zakresie metod analizy źródeł archeologicznych i interpretacji ich wyników (W03); student ma uporządkowaną wiedzę o rozwoju człowieka oraz jego głównych strategiach adaptacji do różnych warunków środowiskowych zwłaszcza w kontekście zdobywania pożywienia (W08); student rozumie złożone zależności między osiągnięciami nauk humanistycznych, społecznych, o życiu i ścisłych a możliwościami ich wykorzystania w archeologii (W10);

Student potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać informacje o źródłach archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych, oraz poddawać je krytyce i twórczej interpretacji (U01); student potrafi samodzielnie rozpoznawać i wykorzystywać źródła archeologiczne dokonując krytycznej analizy i twórczej interpretacji (U02); student potrafi samodzielnie formułować wnioski, argumentować i tworzyć syntetyczne podsumowania z uwzględnieniem różnych poglądów (U05).

Student jest gotów do wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz jest świadomy konieczności konfrontowania jej z opiniami ekspertów K01; student jest gotów do oceny niepowtarzalnej wartości źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka K03; student jest gotów do krytycznej oceny interpretacji źródeł archeologicznych i historycznych i ma świadomość wieloaspektowości interpretacji K04; student jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej natury kultury i ma świadomość potrzeby analizy rozmaitych kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka (K05).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie obszernej odpowiedzi na jedno z pytań otwartych. Aktywność na zajęciach rozumiana jako udział w dyskusji dotyczącej poruszanego tematu, przełoży się na podniesienie oceny końcowej o pół stopnia lub stopień.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gręzak, Aldona Mueller-Bieniek
Prowadzący grup: Anna Gręzak, Aldona Mueller-Bieniek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)