Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzea, zbiory i kolekcje w życiu archeologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-PC-MUZ
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Muzea, zbiory i kolekcje w życiu archeologa
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Profile tematyczne - Profil prawno-społeczny
Profile tematyczne dla II roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Biegłość w poruszaniu się po zbiorach i kolekcjach muzealnych jest jedną z podstawowych

umiejętności, która prawidłowo wykorzystywana staje się niezwykle ważnym narzędziem w

warsztacie archeologa. Zajęcia mają na celu przybliżenie szeroko pojętej problematyki muzealnej,

której znajomość w przyszłości pozwoli na znacznie bardziej świadome konstruowanie prac

licencjackich, a na późniejszym etapie również prac magisterskich. Orientowanie się we wspominanej

problematyce poszerza klasyczne przygotowanie archeologa o aspekty niezwykle przydatne w życiu

zawodowym po ukończeniu studiów.

Pełny opis:

Biegłość w poruszaniu się po zbiorach i kolekcjach muzealnych jest jedną z podstawowych

umiejętności, która prawidłowo wykorzystywana staje się niezwykle ważnym narzędziem w

warsztacie archeologa. Zajęcia mają na celu przybliżenie szeroko pojętej problematyki muzealnej,

której znajomość w przyszłości pozwoli na znacznie bardziej świadome konstruowanie prac

licencjackich, a na późniejszym etapie również prac magisterskich. Orientowanie się we wspominanej

problematyce poszerza klasyczne przygotowanie archeologa o aspekty niezwykle przydatne w życiu

zawodowym po ukończeniu studiów.

W ramach prowadzonych zajęć poruszona zostanie tematyka dotycząca m.in.

Historii tworzenia się muzeów i kolekcji na świecie i w Polsce

Muzeów akademickich i ich kolekcji

Wystawiennictwa muzealnego

Roli muzeów i dziedzictwa kulturowego w środowisku lokalnym

Zastosowania technologii cyfrowych w zarządzaniu zbiorami

Zasad inwentaryzowania i zabezpieczania zbiorów

Struktur i działów jednostek muzealnych

Strategii pozyskiwania funduszy na działalność muzealną

Pracy i planowania rozwoju w muzeum

Literatura:

Glaser J., Zenetou A., Museums: A Place to work. Planning Museum Careers, London 1996

Schlatter N., Museum Careers. A Practical Guide for Students and Novices, London 2008

Stevens G., Luke W., A Life in Museums. Managing Your Museum Career, Washington 2013

J. Barrett, Museums and the Public Sphere, new Jersey 2012

Gajda K.A, Edukacyjna rola muzeum, Kraków 2019

Borusiewicz M., Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków

2012

Muzeum bezpieczne, red. H. Jędras, P. Jaskanis, Kraków 2018

Batko R., Kotowski R., Nowoczesne muzeum. Dziedzictwo i współczesność, Kielce 2010

The Cultures of Collecting, ed. J. Elsner, R. Cardinal, London 1994

Exhibitions and Education. A Handbook for Academic Museums, ed. S. Jandl, M. Gold, vol. 1 ,

Edinburgh 2015

Beyond Exhibitions and Education. A Handbook for Academic Museums, ed. S. Jandl, M. Gold, vol. 2,

Edinburgh 2015

Advancing Engagement. A Handbook for cademic Museums, ed. S. Jandl, M. Gold, vol. 3, Edinburgh

2014

200 lat muzealnictwa warszawskiego. Dizeje i perspektywy, Warszawa 2006

The Museum is open. Towards a Transnational History of Museums 1750-1940, ed. A. Meyer, B.

Savoy, Berlin 2014

The First Modern Museums of Art The Birth of an Institution in 18TH- and early – 19TH – Century

Europe, ed. C. Paul, Los Angeles 2012

The Origins of Museums. The Cabinet of Curiosities in Sixteenth- and Seventeenth Century Europe,

ed. O. Impey, A. MacGregor, Oxford 2017

Pomian K., Zbieracze i osobliwości. Paryż – Wenecja XVI-XVIII wiek, Warszawa 1996

Grewcock D., Doing Museology Differently, New York 2014

Museums, Heritage and International Development, ed. P. Basu, W. Modest, New York 2015

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ma podstawową wiedzę z zakresu organizacji współczesnych instytucji muzealnych oraz ich

działalności

zna podstawową terminologię i pojęcia

zna zagadnienia prawne dotyczące muzealnictwa

ma ogólną wiedzę z zakresu wystawiennictwa muzealnego

orientuje się w zarządzaniu jednostkami muzealnymi

ma podstawową wiedzę o powiązaniach muzealnictwa z archeologią

ma podstawową wiedzę i orientację we współczesnym muzealnictwie oraz propagowaniu

dziedzictwa kulturowego

zna podstawowe zasady etyki zawodowej muzealnika

zna podstawowe zasady funkcjonowania prywatnych muzeów

Umiejętności:

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie muzealnictwa

potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami badawczymi właściwymi dla muzealnictwa

pracować w zespole i komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii

przygotowywać prace pisemne dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem różnych

materiałów źródłowych

współdziałać z innymi osobami w ramach zespołów interdyscyplinarnych

planować swój tok studiów i przyszłej kariery naukowej

wyszukiwać możliwości poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych poza uczelnią

Kompetencje:

Jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz jest świadomy

konieczności konfrontowania ich z opiniami ekspertów

Jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej natury kultury i

jej złożoności, ze świadomością potrzeby analizy rozmaitych kategorii źródeł dla odtworzenia

przeszłości człowieka

Uznaje własną odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Kowalski
Prowadzący grup: Hubert Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)