Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania archeozoologiczne w teorii i praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-ZMBADAR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania archeozoologiczne w teorii i praktyce
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Wykłady monograficzne dla studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są prezentacji różnych kategorii źródeł archeozoologicznych i możliwości ich wykorzystania do odtwarzanie relacji człowiek-zwierzęta w przeszłości.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest prezentacja różnych kategorii źródeł archeozoologicznych pozyskiwanych podczas badań wykopaliskowych na stanowiskach archeologicznych oraz pokazania możliwości badawczych szczątków zwierzęcych. Studenci zapoznają się zarówno z metodami eksploracji materiałów kostnych, ich dokumentacją oraz możliwościami analizy. Podczas zajęć omówione zostaną metody badań archeozoologicznych, w tym rozkład gatunkowy i anatomiczny szczątków, metody oceny ilościowej, ocena wieku i płci zwierząt, badania osteometryczne oraz badania tafonomiczne i traseologiczne kości zwierzęcych. Ukazane zostaną możliwości badań archeozoologicznych w

odtwarzaniu życia dawnych społeczności, ich diety, warunków środowiska naturalnego, prowadzonej gospodarki i znaczenia zwierząt w sferze wierzeniowej.

Literatura:

Bocheński Z., Lasota-Moskalewska A., Bocheński Z., Tomek, T., 2000,

Podstawy archeozoologii. Ptaki, Warszawa.

Chaplin E.R., 1971, The study of animal bones from archaeological sites,

London-New York.

Dincauze F. D., 2003, Environmental Archaeology, Cambridge.

Lasota-Moskalewska A., 2008, Archeozoologia. Ssaki, Warszawa.

Lityńska-Zając M., Wasylikowa K., 2005, Przewodnik do badań

archeobotanicznych, Sorus, Poznań, (wybrane rozdziały).

Lyman R.L, 1994, Vertebrate taphonomy, Cambridge.

Rietz E.J., Wing E.S., 1999, Zooarcheology, Cambridge.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowaną w badaniach

archeozoologicznych (KW02)

Student ma podstawową wiedzę w zakresie analizy, opisu i interpretacji źródeł

archeozoologicznych (KW03)

Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną dotyczącą zwierzęcych szczątków

kostnych (KW04)

Student ma podstawową wiedzę o powiązaniach archeologii z innymi dziedzinami

i dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk humanistycznych i przyrodniczych

(KW06)

Student rozumie związek między osiągnięciami archeozoologii a możliwościami jej

wykorzystania w archeologii (KW07)

Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji informacji

zawartych w publikacjach naukowych (KW13)

Umiejętności:

Student potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informacje z

wykorzystaniem różnych źródeł (KU02)

Student samodzielnie interpretuje źródła archeozoologiczne dobierając

odpowiednie metody analityczne oraz potrafi zaprezentować wyniki (KU03)

Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w

zakresie archeozoologii kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (KU05)

Student rozpoznaje, wykorzystuje, analizuje i klasyfikuje źródła archeozoologiczne

(KU12)

Student wykrywa proste zależności między ekofaktami a dawnymi procesami

kulturowymi i społecznymi (KU13)

Kompetencje społeczne:

Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie

potrzebę ciągłego dokształcania się (KK01)

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie (KK02)

Student ma świadomość niepowtarzalnej wartości źródeł archeozoologicznych i

ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka (KK07)

Student rozumie problemy związane z interpretacją źródeł archeozoologicznych

(KK10)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności), aktywny dział w dyskusjach, wykonanie krótkich zadań powiązanych z omawianymi treściami

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Piątkowska-Małecka
Prowadzący grup: Joanna Piątkowska-Małecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)