Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Patriarchat, partnerstwo czy (krypto)matriarchat? - Rodzina w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-L-F-PPKM
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Patriarchat, partnerstwo czy (krypto)matriarchat? - Rodzina w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym.
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie ich uczestników z problemem funkcjonowania rodzin należących do różnych warstw społeczeństwa średniowiecznego i wczesnonowożytnego. Przedmiotem analizy będą postulowane i rzeczywiste role odgrywane przez poszczególnych członków rodziny oraz modele relacji między nimi. Analizowane będą różne aspekty funkcjonowania rodziny, m.in. położony zostanie nacisk na mentalną i emocjonalną stronę więzi łączących członków rodzin, krewnych i powinowatych. W czasie zajęć zostanie podjęta próba uchwycenia sposobu wyrażania emocji i komunikacji między najbliższymi, stosunku rodziców do dzieci oraz hierarchii i więzi rodzinnych panujących w rodzinach z różnych warstw społecznych. Jednocześnie studenci poznają średniowieczne i wczesnonowożytne źródła oraz metody ich interpretacji.

Pełny opis:

Podczas zajęć będą analizowane różne typy źródeł, które mogą być wykorzystywane do badań nad rodziną monarszą, mieszczańską i chłopską w okresie od XIII do XVI wieku. Studenci zapoznają się ze źródłami łacińskimi przetłumaczonymi na język polski oraz dokumentami staropolskimi. Analizie zostanie poddany bardzo różnorodny materiał źródłowy, m.in. żywoty świętych, zapiski de miraculis, inwentarze dóbr, testamenty i zapiski sądowe, m.in. akta konsystorskie. Uczestnicy zajęć zapoznają się również z podstawową literaturą przedmiotu, w tym najnowszymi proponowanymi metodami badań nad rodziną. Źródła będą omawiane pod kątem problematyki społeczno-religijnej, prawnej i kulturowej. Zastanowimy się, w jaki sposób – na podstawie materiału badawczego – historycy odtwarzają życie codzienne rodzin epok dawnych, a także jakie pułapki interpretacyjne niosą one dla badaczy. Czy wolno uznać, że źródła w pełni oddają realia życia rodzinnego ówczesnych ludzi, czy jedynie rzeczywistość postulowaną lub zupełnie zmyśloną? Jak dochodziło do zawarcia związków i jak wyglądało codzienne życie małżeńskie w rodzinach monarszych, szlacheckich, mieszczańskich i chłopskich? Przyjrzymy się przyjętym normom podziału obowiązków rodzicielskich, czyli zadaniom stawianym ojcu i matce. Poruszona zostanie kwestia kultywowania więzi rodzinnych, czyli sposobów utrzymywania, bądź zrywania, kontaktów z rodzeństwem oraz dalszymi krewnymi.

* ! Znajomość łaciny nie jest wymagana u uczestników zajęć !

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć ich uczestnicy:

Potrafią krytycznie analizować różne typy źródeł pod kątem historii społecznej, historii kobiet oraz rodziny.

Znają specyfikę oraz najważniejsze nurty w aktualnych badaniach historycznych nad kobietą i rodziną.

Znają terminologię dotyczącą omawianych zagadnień (np. wilkierz, konsystorz, instrument notarialny) oraz potrafią posługiwać się nią w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest bieżące przygotowanie studenta/studentki do zajęć oraz aktywność w czasie dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bartoszewicz
Prowadzący grup: Marta Knajp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)