Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Holokaust: wprowadzenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-L-HP-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Holokaust: wprowadzenie
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Zajęcia ogólnouniwersyteckie na Wydziale Historii (zapisy dostępne w rejestracji żetonowej)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Chęć uczestniczenia w zajęciach oraz przyswajania wiedzy, systematyczna lektura materiałów.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie uczestniczek i uczestników kursu z podstawowymi zagadnieniami i etapami przebiegu zagłady Żydów na ziemiach polskich.

Pełny opis:

„Na pierwszy rzut oka zagłada Żydów może jawić się jako wydarzenie niepodzielne, monolityczne i nieprzeniknione.” – pisał pionier badań nad Holokaustem, Raul Hilberg i dodawał, że wystarczy się bliżej przyjrzeć, aby dostrzec sekwencję zdarzeń. Poprzez lekturę i dyskusję wybranych tekstów traktujących o historii Zagłady, kurs jest zaproszeniem do pogłębionej refleksji nad złożonością Holokaustu. Zajęcia oparte są w całości na literaturze przedmiotu i mają na celu wspólne poznawanie wybranych zagadnień poruszanych przez historiografię Zagłady. W doborze lektur szczególny nacisk położony jest na prace analizujące przebieg Holokaustu w Generalnym Gubernatorstwie oraz teksty, których publikacja i tezy w nich zawarte wywołały dyskusje w środowisku badaczy Zagłady, czasem także reakcje mediów i opinii publicznej.

Kurs prowadzony w ramach Claims Conference University Partnership Program in Holocaust Studies.

Literatura:

Zakres tematyczny poszczególnych zajęć oraz lista lektur zostanie podana na początku semestru.

Efekty uczenia się:

W trakcie zajęć studenci poznają wybrane teksty naukowe o historii Holokaustu. W trakcie zajęć uczestnicy doskonalą swoje umiejętności samodzielnej analizy tekstów naukowych i zdobywają wiedzę o historii Zagłady.

Metody i kryteria oceniania:

obecność, przygotowanie do zajęć (czytanie tekstów), aktywność – udział w dyskusjach, praca indywidualna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobrochna Kałwa
Prowadzący grup: Łukasz Krzyżanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Krzyżanowski
Prowadzący grup: Łukasz Krzyżanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)