Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Łacina, III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-L-LAC3
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Łacina, III
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, II roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Korzystna jest dobra znajomość gramatyki języka polskiego, pomocna może być również znajomość innych języków.

Wymagane jest opanowanie materiału gramatyczno-leksykalnego zrealizowanego na I roku lektoratu języka łacińskiego oraz uzyskanie zaliczenia I i II semestru zajęć z łaciny (120 godzin).

Skrócony opis:

Są to zajęcia, których celem jest – przez poszerzenie i utrwalenie wiadomości z fleksji i składni języka łacińskiego oraz wzbogacenie zasobu słownictwa – przygotowanie studentów do tłumaczenia i interpretacji łacińskich tekstów.

Pełny opis:

I. Są to ćwiczenia przygotowujące do samodzielnej lektury łacińskich tekstów oryginalnych o średnim stopniu trudności. Zajęcia stanowią ostatnią część lektoratu języka łacińskiego, którego pełny cykl obejmuje 3 semestry ćwiczeń (180 godzin).

II. W trakcie zajęć student poznaje kolejne zagadnienia gramatyczne, które nie były szczegółowo omawiane w I i II semestrze oraz powtarza cały materiał gramatyczny. Ważną częścią zajęć jest lektura tekstów oryginalnych wybranych przez prowadzącego i dostosowanych do poziomu grupy.

Bardzo dobre opanowanie gramatyki języka łacińskiego (fleksji, składni, leksyki) na lektoracie umożliwia studentowi udział w translatoriach specjalistycznych, co pozwala doskonalić zdobyte już umiejętności i wzbogacić wiedzę w zakresie języka łacińskiego.

III. Tematy przewidziane do realizacji.

O kolejności wprowadzanych zagadnień gramatycznych i ilości czasu poświęconego na ich przedstawienie oraz utrwalenie decyduje osoba prowadząca ćwiczenia. Omawianie tematów gramatycznych zawsze jest połączone z lekturą zdań i tekstów.

III semestr – 60 godzin:

1. Gerundivum. Coniugatio periphrastica passiva. Dativus auctoris.

2. Coniunctivus w zdaniach głównych.

3. Zdania podrzędne (celowe, dopełnieniowe, pytające, czasowe, skutkowe, podmiotowe, przyczynowe, przyzwalające, względne, warunkowe) – cz. II.

4. Verba deponentia. Verba semideponentia.

5. Verba anomala: volo, nolo, malo, eo, fero, fio.

6. Verba defectiva.

7. Assimilatio modi.

8. Oratio obliqua.

9. Formy archaiczne, oboczne.

10. Lektura tekstów wybranych z dzieł autorów starożytnych.

Przedmiot obowiązkowy dla II roku studiów licencjackich.

Literatura:

Podstawowa:

1. Podręcznik lub skrypt wybrany przez prowadzącego zajęcia, np.:

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych;

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego.

2. Słownik łacińsko-polski – do wyboru:

Mały słownik łacińsko-polski, red. nauk. J. Korpanty;

Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki.

Uzupełniająca (dla studentów, którzy chcą samodzielnie pogłębiać wiedzę na temat języka łacińskiego oraz literatury i kultury antycznej):

1. podręczniki i gramatyki:

H. Appel, Bis repetita placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii. Kompendium gramatyczne, zestaw ćwiczeń, wybór tekstów preparowanych i oryginalnych, klucz, Toruń 2007.

A. Baron, Repertorium języka łacińskiego, Kraków 2006.

I. Grześczak, Łacina dla średnio zaawansowanych. Fons et origo, Warszawa 2012.

A. Krajczyk, D. Kubica, Prima via. Wstępna nauka języka łacińskiego. Ćwiczenia, Wrocław 2006.

E. Pobiedzińska, Tablice gramatyczne z języka łacińskiego, Warszawa 2008.

I. Salamonowicz-Górska, Ćwiczenia z języka łacińskiego, Warszawa 2002.

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, Kraków 2006.

T. Sinko, Gramatyka łacińska, Warszawa 1925.

M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1986.

J. Ziabicka, Sine colloquiis colloquia, Część 1. Testy i ćwiczenia łacińskie, Część 2. Klucz do ćwiczeń, Warszawa 2000.

2. słowniki:

Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t. 1-5.

Słownik łacińsko-polski, red. nauk. J. Korpanty, t. 1-2.

Słownik łacińsko-polski do użytku szkół średnich, oprac. pod kierownictwem B. Kruczkiewicza.

A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski.

J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków.

Mały słownik polsko-łaciński, red. nauk. Lidia Winniczuk.

3. literatura pomocnicza:

M. Cytowska, H. Szelest, L. Rychlewska, Literatura rzymska. Okres archaiczny, Warszawa 1996.

K. Kumaniecki, Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977.

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres augustowski, Warszawa 1990.

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992.

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, autorzy chrześcijańscy, Warszawa 1994.

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1990.

Mała encyklopedia kultury antycznej, red. Z. Piszczek, Warszawa 1983.

Słownik pisarzy antycznych, red. A. Świderkówna, Warszawa 1990.

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I/II. Źródłoznawstwo starożytności klasycznej, red. E. Wipszycka, Warszawa 2001.

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. III. Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, red. E. Wipszycka, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu III semestru ćwiczeń student:

- potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności i wiedzę (z zakresu fleksji, składni, leksyki) przy samodzielnym czytaniu oryginalnych tekstów łacińskich ze słownikiem;

- ma spory zasób słów łacińskich (zwłaszcza opanował pamięciowo formy podstawowe i znaczenia wyrazów często występujących w tekstach);

- potrafi korzystać z różnych słowników łacińsko-polskich, sprawnie wyszukiwać i analizować zawarte tam informacje, by zrozumieć trudniejszy tekst;

- zna zjawiska składniowe typowe dla języka łacińskiego (konstrukcje gramatyczne, funkcje przypadków) oraz sposoby ich tłumaczenia;

- umie tworzyć wszystkie formy czasownikowe i rozpoznaje je w tekstach; tłumacząc tekst łaciński zwraca uwagę na tryby czasowników i potrafi na podstawie kontekstu rozróżniać zdania podrzędne (zwłaszcza rozpoczynające się od spójników ut i cum);

- potrafi analizować zdanie wielokrotnie złożone, odpowiednio połączyć jego części i przygotować w poprawnej polszczyźnie przekład tekstu.

Metody i kryteria oceniania:

- pisemne zaliczenie końcowe przedmiotu;

- pisemne sprawdziany lub kolokwia w trakcie semestru – wymagane jest zaliczenie wszystkich takich prac;

- systematyczne przygotowywanie się do zajęć i aktywność na zajęciach;

- lektura (1 strona formatu A4) tekstu łacińskiego wskazanego przez osobę prowadzącą zajęcia – wymagane jest indywidualne zaliczenie ustne na dyżurze;

- udział w zajęciach (jeśli liczba nieobecności jest większa niż 6, prowadzący nie zalicza zajęć).

Zaliczenie końcowe przedmiotu

składa się z 2 części, za które student otrzymuje jedną ocenę:

- część I: test sprawdzający znajomość gramatyki łacińskiej – zestaw ćwiczeń obejmujący całość materiału gramatycznego, opracowany na podstawie zdań i tekstów czytanych na zajęciach,

- część II: tłumaczenie fragmentu nowego tekstu z krótkim komentarzem gramatycznym.

W czasie zaliczenia student może korzystać ze słownika łacińsko-polskiego (Mały słownik łacińsko-polski, red. nauk. J. Korpanty; Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki).

Na wykonanie każdej części zaliczenia końcowego przewidziane jest 90 minut. Części mogą być połączone i przeprowadzone jednego dnia lub rozdzielone na dwa dni (do ustalenia z osobą prowadzącą zajęcia). W obu przypadkach dwie części zaliczenia końcowego zostaną ocenione łącznie.

Do uzyskania oceny dostatecznej wymagane jest 65 %.

Skala ocen:

65 – 71 % – dostateczny

72 – 76 % – dostateczny plus

77 – 84 % – dobry

85 – 90 % – dobry plus

91 – 100 % – bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Janicka, Monika Mikuła
Prowadzący grup: Beata Gładowska, Urszula Janicka, Jan Laskowski, Monika Mikuła, Magdalena Popiołek, Agnieszka Stachowicz-Garstka, Magdalena Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)