Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpretacja źródeł XX w. - warsztaty praktyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-MK2-IZXX
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Interpretacja źródeł XX w. - warsztaty praktyczne
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, fakultatywne
Przedmioty Historii II st., Zródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego histor.
Przedmioty Historii II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student potrafi w stopniu pogłębionym analizować zróżnicowane źródła XX w., zna ich specyfikę, potrafi się nimi posługiwać w argumentacji. Jest świadomy ich zalet i wad w pracy badawczej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest wystawiana na podstawie ustnego kolokwium końcowego obejmującego całość zagadnień poruszanych na zajęciach. Pomocniczym kryterium jest także aktywność studenta w trakcie semestru, jego konstruktywny udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach oraz regularne przygotowywanie się do zajęć. Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest obecność na zajęciach (możliwa jest jedna nieobecność, każda następna wymaga osobnego ustnego zaliczenia u prowadzącego zajęcia).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobrochna Kałwa, Piotr Okniński, Paweł Skibiński
Prowadzący grup: Paweł Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)