Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Źródła do badania zagłady Żydów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-MK2-ZBZ-KL
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Źródła do badania zagłady Żydów
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, fakultatywne
Przedmioty Historii II st., Zródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego histor.
Przedmioty Historii II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Chęć uczestniczenia w zajęciach oraz przyswajania wiedzy, systematyczna lektura materiałów.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie uczestniczek i uczestników kursu z różnymi rodzajami oraz metodami pracy ze źródłami historycznymi wykorzystywanymi do badania Holokaustu na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem życia społecznego oraz badań codzienności.

Pełny opis:

Zagłada Żydów na ziemiach polskich należy do tematyki często poruszanej przez współczesną polską historiografię. Holokaust i związane z nim zagadnienia budzą zainteresowanie nie tylko wąskiego grona specjalistów, ale także są przedmiotem sporów politycznych oraz dyskusji publicystycznych. Wywołują także silne emocje wśród szerszej opinii publicznej. Wciąż żywe w Polsce zainteresowanie Zagładą skutkuje rosnącą liczbą badań poruszających tę tematykę, ale także licznymi publikacjami i wypowiedziami, które można krytycznie oceniać z punktu widzenia warsztatu historycznego. Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi rodzajami źródeł wykorzystywanych do badania Zagłady. Poprzez swoją warsztatową formę, zajęcia dają możliwość doskonalenia umiejętności pomocnych w samodzielnym prowadzeniu badań oraz odbiorze zarówno prac badawczych innych historyków, jak i publicystyki poruszającej tematykę Zagłady.

Kurs prowadzony w ramach Claims Conference University Partnership Program in Holocaust Studies.

Literatura:

Zakres tematyczny poszczególnych zajęć oraz lista lektur zostanie podana na początku semestru.

Efekty uczenia się:

W trakcie zajęć studenci poznają różne rodzaje źródeł pisanych i niepisanych wykorzystywanych do badania Zagłady. Po zakończeniu zajęć, uczestnicy potrafią właściwie zidentyfikować oraz samodzielnie analizować źródła. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć mogą być wykorzystywane w czasie prowadzenia własnych badań, ale także do świadomej, krytycznej lektury publikacji naukowych i publicystycznych poświęconych Zagładzie.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, przygotowanie do zajęć (czytanie tekstów), aktywność – udział w dyskusjach, praca indywidualna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobrochna Kałwa, Łukasz Krzyżanowski, Piotr Okniński
Prowadzący grup: Łukasz Krzyżanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)