Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka, kultura i religia XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-SD21PSKI
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka, kultura i religia XX wieku
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I i II stopnia, seminaria dyplomowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zaliczenie ćwiczeń warsztatowych z historii XX w. nie stanowi jednak niezbędnego warunku udziału w zajęciach. Student powinien posiadać podstawową wiedzę na temat omawianej epoki. Znajomość języków obcych (m.in. hiszpański, angielski, rosyjski) jest mile widziana, nie stanowi jednak niezbędnego warunku udziału w zajęciach.

Skrócony opis:

Na seminarium zajmujemy się badaniem dziejów szeroko rozumianego XX wieku w kontekście zachodzących w tym stuleciu przemian politycznych, społecznych i kulturowych oraz dziejów ówczesnej religijności chrześcijańskiej.

Pełny opis:

Badanie dziejów XX wieku pozwala na poruszenie szerokiego wachlarza zagadnień związanych z dziejami minionego stulecia, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przemian politycznych, kulturowych i religijnych. Podstawową formą zajęć będzie kierowana przez prowadzącego dyskusja nad tekstami historiograficznymi lub źródłowymi, przygotowywanymi przez uczestników.

Spotkania seminaryjne będą również okazją do prezentacji różnych typów źródeł historycznych oraz dyskusji na temat różnych typów historiografii, założeń metodologicznych i warsztatu badawczego autorów itp. Poruszane też będą niektóre zagadnienia warsztatu historyka dziejów najnowszych.

Literatura:

Zakres literatury określa prowadzący seminarium.

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć pogłębia wiedzę na temat omawianych zagadnień z historii Polski i powszechnej XX w. Nabywa kompetencji przydatnych w dyskusji i samodzielnej analizie tekstów historiograficznych oraz źródłowych. Zwiększa umiejętność wyciągania wniosków oraz dostrzegania relacji i związków przyczynowo-skutkowych między faktami i procesami zachodzącymi w ubiegłym stuleciu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest wystawiana na podstawie obecności, wykazanej podczas dyskusji na zajęciach wiedzy na temat omawianych zagadnień, merytorycznego wkładu w dyskusję, umiejętności wyciągania wniosków i dostrzegania relacji i związków przyczynowo-skutkowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobrochna Kałwa, Piotr Okniński
Prowadzący grup: Paweł Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobrochna Kałwa, Piotr Okniński
Prowadzący grup: Paweł Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)