Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uczenie przez eksperyment i dyskusję

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3000-SP-SWNW-UPED
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Uczenie przez eksperyment i dyskusję
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone roli eksperymentu oraz dyskusji w nauczaniu i nauce.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Sposoby wykorzystania i przeprowadzania doświadczeń w trakcie zajęć z przedmiotów przyrodniczych i ścisłych.

2. Praca zespołowa.

3. Analiza wyników doświadczeń i ich prezentacja.

4. Korzystanie z materiałów dostępnych w internecie, w szczególności nagrań doświadczeń.

5. Problem-based learning jako metoda dydaktyczna w pracy z młodzieżą szkolną, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów humanistycznych i społecznych.

6. Nauczanie przez dyskusję, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów humanistycznych i społecznych.

Literatura:

Jak przygotować pracę badawczą na Olimpiadę Biologiczną? Poradnik

Joanna Lilpop, Maria Zachwatowicz, Łukasz Banasiak, Marcin Chrzanowski, Piotr Bębas

Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2/2017

http://www.olimpbiol.pl/wp-content/uploads/2017/09/ebis-2017-2-9.pdf

Household Science. Chemistry and Biology of everyday life - the simplest explanation of phenomena around us, Agnieszka Siporska, Marcin Chrzanowski (red), 2020 Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Słuchacz zna i stosuje metody i techniki umożliwiające intensyfikację aktywności uczniów.

2. Słuchacz wie, jak budować atmosferę bezpieczeństwa pozwalającą na eksperymentowanie i podejmowanie ryzyka popełniania błędów.

3. Słuchacz zna i stosuje różnorodne metody i techniki angażujące uczniów w ich rozwój.

4. Słuchacz zna i stosuje różnorodne metody dla samorozwoju zawodowego oraz podniesienia stopnia samoświadomości zawodowej.

Umiejętności:

1. Słuchacz stwarza warunki dla komunikacji bez przemocy, opartej na jasnych zasadach ujętych w kontrakcie, zapewniających bezpieczeństwo emocjonalne każdej osobie zabierającej głos.

2. Słuchacz planuje różnorodne aktywności uczniów z wykorzystaniem narzędzi IT pozwalające na wymianę doświadczeń.

3. Słuchacz przewiduje ograniczenia i najczęstsze trudności związane z kształceniem hybrydowym/zdalnym nauczanego przedmiotu.

4. Słuchacz stwarza okazje do krytycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów, odwołując się do pogłębionego rozumienia zagadnień w nauczanym przedmiocie.

Kompetencje społeczne:

1. Słuchacz zapewnia uczniom edukację włączającą, zachęcającą każdego do rozwoju.

2. Słuchacz jest gotów stwarzać warunki do wspólnego uczenia się całej społeczności szkolnej.

3. Słuchacz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, doskonalenia swojego warsztatu i umiejętności dydaktycznych, szczególnie w zakresie nauczania hybrydowego/zdalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach – ocenianie bieżące.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Chrzanowski, Agnieszka Siporska
Prowadzący grup: Marcin Chrzanowski, Ewa Marciniak, Piotr Nieżurawski, Agnieszka Siporska, Jarosław Szczepański, Łukasz Zamęcki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Praca pisemna na ocenę
Warsztaty - Praca pisemna na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)