Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3000-SP-SWNW-ZT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia terenowe
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia w całości prowadzone są w terenie. Mają na celu wskazanie nauczycielom możliwości wykorzystania środowiska pozaszkolnego w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu dzieci i młodzieży.

Pełny opis:

Zajęcia podzielone są na trzy bloki:

1. Blok biologiczny

Zajęcia obejmują proste zadania przyrodnicze i zabawy z elementami integracji sensorycznej, które nauczyciele mogą przeprowadzić w najbliższym otoczeniu każdej szkoły.

2. Blok geograficzny

Zajęcia posłużą zapoznaniu nauczycieli z możliwościami prowadzenia zajęć terenowych w najbliższym otoczeniu szkoły (różnorodność: celów, tematyki - treści przyrodniczych, wychowawczych, podejść, metod i technik dydaktycznych)

3. Blok polonistyczny

Zajęcia poświęcone możliwościom korelacji lekcji szkolnych z nowoczesną edukacją muzealną. Nauczyciele biorący udział w spotkaniu będą mieli możliwość obejrzenia dwóch ekspozycji w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz zapoznania się z warsztatem pracy edukatora muzealnego. Przedstawione zostaną przykłady zajęć prowadzonych w muzeum typu historycznego z uwzględnieniem wiedzy ogólnej oraz kompetencji kulturowych, które powinien posiadać każdy absolwent szkoły - odpowiednio - podstawowej i średniej.

Literatura:

• Houghton P., Woroll J., Leśna szkoła dla każdego, MUZA, 2017

• Gaszyńska A., Świderek G., W dziką stronę. Rozmowy o edukacji w przyrodzie, ODE “Źródła”, 2016

• Jodełka A.,Leśne warsztaty, Pracownia K,

• Chmielińska A., Dzikie opowieści, Wydawnictwo Nieśpieszne,

• Angiel J., 2014, Edukacja geograficzna wokół drzew. Koncepcje lekcji w ujęciu komplementarnym, Geografia w Szkole, nr 5.

• Angiel J., 2014, Edukacja ekologiczna w parku miejskim (w:) Zieleń w mieście, WCEE i NFOŚiGW., Włocławek.

• Batorczak A., (red.), 2017, Rozwój zrównoważony na co dzień (zbiór scenariuszy lekcyjnych), Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, UW, Warszawa.

• Palińska M., 2006, Zieleń w środowisku człowieka, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Włocławek.

• Iżykowska-Uszczyk A., Edukacja muzealna w obliczu pandemii, w: Interdyscyplinarne badania z zakresu nauk pedagogicznych i humanistycznych, red. Chodźko E., Śliwa M., Lublin 2020.

• Pokrzywnicka M., Edukacja muzealna jako trening empatii, w: Muzea skansenowskie we współczesnej edukacji historycznej, red. Ausz M., Lublin 2011.

• Zamojski M., Edukacja muzealna dzieci jako alternatywna metoda nauczania, Sandomierz 2020.

• Friedrich M., Nie tylko ,,sztuki siostrzane”. Malarstwo - literatura - ekfraza, w: Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością, red. Trysińska M., Maciejak K., Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

1. W zakresie wiedzy:

- zna cele edukacyjne jakim służy realizacja zajęć edukacyjnych w terenie;

- zna aktywizujące techniki pracy w terenie;

- zna internetowe zasoby edukacyjne związane z tematyką lekcji terenowych, i potrafi z nich korzystać w sytuacji kiedy nie może wyjść z uczniami w teren;

- zna zasady bezpieczeństwa, których powinien przestrzegać na zajęciach terenowych z uczniami.

2. W zakresie umiejętności:

• potrafi zaplanować, przygotować i poprowadzić lekcję w terenie:

a) w najbliższej okolicy (szkolne tereny zielone, najbliższy park, las, łąka, rzeka, staw, jezioro, przestrzeni miejskiej),

b) w pozaszkolnych ośrodkach edukacyjnych takich jak ogród zoologiczny, ogród botaniczny, ośrodki edukacji leśnej i ekologicznej, ośrodki edukacji kulturalnej;

• potrafi zaplanować i przeprowadzić wraz z uczniami obserwację krajobrazu w okolicy szkoły zwracając uwagę na jego elementy, cechy i relacje;

• potrafi wykorzystać potencjał kulturowy najbliższej okolicy oraz regionu.

3. W zakresie kompetencji społecznych:

- zachęca uczniów do poznawania przyrody różnymi zmysłami (wzrok, dotyk, słuch, smak i węch).

- rozbudza w uczniach wrażliwość na piękno przyrody, uświadamia wartości krajobrazu, pobudza uważność uczniów i umiejętność wnikliwej obserwacji przyrody i krajobrazu.

- ma świadomość znaczenia edukacji humanistycznej i kulturalnej i rozbudza w uczniach potrzebę aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżącej aktywności na zajęciach

Aktywny udział w zajęcia.

Wykonywanie zadań przewidzianych w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Klejman, Magdalena Trysińska
Prowadzący grup: Joanna Affek, Joanna Angiel, Michał Friedrich, Monika Klejman, Agnieszka Suszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)