Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia widowisk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1L1AW2COZ Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia widowisk
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Oparte na autorskim programie i podręczniku Antropologia widowisk ujęcie kultury jako praktyki dramatycznej. Przegląd stanowisk dotyczących teatralności i teatralizacji oraz widowiskowości jako właściwości kultury.

Pełny opis:

UWAGA! Zajęcia w semestrze zimowym prowadzone w trybie synchornicznym z elementami asynchronicznymi na platformie google classroom. Linki i kody w opisach poszczególnych grup.

Decyzje dotyczące sposobu pracy w semestrze letnim będą uzależnione od sytuacji epidemicznej oraz rozporządzeń Rektora UW i decyzji Kierownika Jednostki Dydaktycznej.

Na zajęciach zostaną omówione wybrane kategorie kluczowe dla wiedzy, która ujmuje kulturę jako społeczną, praktyczną samowiedzę zdobywaną w toku zawiązywania i rozwiązywania struktur dramatycznych, Do kategorii tych będą należeć: I. Formy wzajemności II. Rytualizacja III. Zabawa IV. Oczyszczenia V. Akcja VI. Gest, taniec VII. Stygmatyzacja ciała VIII. Fetysz, Maska, IX. Sobowtór – postać Za pomocą tych kategorii analizowane będą różne formy zbiorowego działania o różnej skali intensywności, aż po świąteczne rozgorączkowanie, frenetyczne uniesienie, potężne tchnienia zbiorowego szału, w których najpełniej odsłania się człowiek działający – bohater antropologii widowisk, który znaczy swój kres poprzez dwa graniczne gesty – szloch i płacz, do których się ucieka, kiedy napotkana sytuacja, a to ze względu na patos nie na ludzka miarę, a to ze względu na wpisaną w nią wieloznaczność uniemożliwia określenie właściwego kierunku postępowania. Jako właściwy podmiot antropologii widowisk omawiana będzie zatem figura człowieka działającego, performera: myśliwego, wojownika, kapłana tancerza, który mobilizując wszystkie siły w obliczu zagrożenia osiąga maksymalny pułap obecności, ale dla zlokalizowania tego podmiotu równie ważne, jeśli nie ważniejsze będzie wskazanie jego postaci granicznej – postawionego w obliczu niemożności działania człowieka gestu obezwładnionego z jednej strony przez śmiech, z drugiej przez szloch.

Literatura:

Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. Agata Chałupnik, Wojciech Dudzik, Mateusz Kanabrodzki, Leszek Kolankiewicz, wstęp i redakcja Leszek Kolankiewicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Student powinien posiąść lub pogłębić umiejętność analizy różnych zjawisk życia społecznego za pomocą narzędzi antropologii kultury i antropologii widowisk, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń życia zbiorowego o największym natężeniu, z pogranicza sztuki i życia społecznego.

Student zna i rozumie:

- swoistość nauk o kulturze oraz ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi

- w zaawansowanym stopniu wybrane metodologie nauk o kulturze, strategie poznawcze i stosowane metody badawcze

- podstawowe media i środki transmisji kultury (w tym widowisko) oraz ich wpływ na kształt procesu kulturowego

- w stopniu zaawansowanym wybrane aspekty widowisk kulturowych

- podstawową terminologię nauk o kulturze

- metody analizy oraz interpretacji widowisk

- wybrane nurty i narzędzia historii widowisk

Student potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych

- określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji

- wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane

- pisać rozprawy, samodzielnie dobierając literaturę oraz zaprezentować ustnie wyniki swych dociekań badawczych, a także wygłosić referat będący rezultatem samodzielnej analizy literatury przedmiotu; w swych wypowiedziach pisemnych i ustnych stosuje w sposób poprawny terminologię z zakresu nauk o kulturze

- zabierać głos w dyskusji stosując poprawne strategie argumentacyjne i operacje logiczne

Student jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

- przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów

- dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju

- uczestnictwa w debacie publicznej na poziomie lokalnym, w środowisku uniwersyteckim

- angażowania się w prace zespołowe ze świadomością wagi wspólnego działania i etyczną odpowiedzialnością

- dążenia do upowszechniania i otwartości zasobów wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, praca roczna, egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kolankiewicz, Agata Łuksza, Dorota Sosnowska
Prowadzący grup: Leszek Kolankiewicz, Agata Łuksza, Dorota Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.