Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1LAK1CE Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia kultury
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 11.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs wiedzy antropologicznej (oparty na autorskim programie i podręczniku Antropologia kultury), zapoznający z podstawowymi zjawiskami, pojęciami i kategoriami analizy kultury. Prezentacja różnorodnych stanowisk i orientacji antropologicznych (wzbogaconych o perspektywę socjologii i historii kultury), ujęć najnowszych i klasycznych. Zajęcia kończy praca roczna (analiza wybranych zjawisk kultury współczesnej). Zajęcia przygotowują uczestników do pracy naukowej.

Pełny opis:

Zaliczenie: I semestr: obecność, aktywność, konspekt pracy pisemnej; II semestr: obecność, aktywność, praca pisemna;

1. Kultura i kultury

2. Poznawanie kultury

3. Inny/Obcy

4. Przestrzenie, miejsca, trajektorie

5. Czas, trwanie i zmiana

6. Człowiek: między przyrodą a technologią

7. Ciało

8. Emocje

9. Osoba, osobowość, tożsamość

10. Rodzina

11. Grupy społeczne

12. Rzeczy i wymiana kulturowa

13. Praca, działanie, czas wolny

14. Kultura jako przemysł i towar

15. Nauka nowoczesna a kultura

Literatura:

Antropologia kultury, oprac. Grzegorz Godlewski, Leszek Kolankiewicz, Andrzej Mencwel, Paweł Rodak, wstęp i red. Andrzej Mencwel, wyd. 4 zmienione, Wyd. UW, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U05, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03

Po zakończeniu kursu student zna i rozumie:

- swoistość nauk o kulturze oraz ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi,

- w zaawansowanym stopniu wybrane metodologie nauk o kulturze, strategie poznawcze i stosowane metody badawcze

- podstawową terminologię nauk o kulturze

Po zakończeniu kursu student potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych

- interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny

- pisać rozprawy, samodzielnie dobierając literaturę oraz zaprezentować ustnie wyniki swych dociekań badawczych, a także wygłosić referat będący rezultatem samodzielnej analizy literatury przedmiotu; w swych wypowiedziach pisemnych i ustnych stosuje w sposób poprawny terminologię z zakresu nauk o kulturze

- stale dokształcać się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo

Po zakończeniu kursu student gotów jest do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

- przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów

- dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

EU, PR, K.

Pod uwagę będą brane: obecność, aktywność na zajęciach, praca pisemna i rozmowa egzaminacyjna. W semestrze dopuszczalne są dwie nieobecności, kolejne dwie należy zaliczyć w czasie dyżurów prowadzących.

UWAGA: W związku z koniecznością pracy zdalnej, w I semestrze kurs będzie prowadzony synchronicznie za pośrednictwem komunikatorów internetowych dopuszczonych do użytku przez UW (tj. Google Meet lub Zoom), z elementami pracy asynchronicznej, weryfikowanej przez prowadzącą / prowadzącego. Link do zajęć i szczegółowe informacje dotyczące danej grupy będzie można znaleźć w wirtualnej sali w Google Classroom.

Obecność na zajęciach będzie w tym przypadku oznaczała zalogowanie się do zajęć na Zoom/Google Meet (z włączoną kamerką, za wyjątkiem uzasadnionych i skonsultowanych z prowadzącą/prowadzącym sytuacji) oraz (w przypadku zajęć asynchronicznych) wykonanie zadań pisemnych na platformie Google Classroom.

Zaproszenie na zajęcia będzie wysyłane na adresy mailowe w domenie UW, podane w systemie USOS - prosimy o sprawdzenie aktualności danych!

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Chałupnik, Zuzanna Grębecka, Piotr Kubkowski, Włodzimierz Pessel, Matylda Szewczyk
Prowadzący grup: Agata Chałupnik, Zuzanna Grębecka, Piotr Kubkowski, Włodzimierz Pessel, Matylda Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.