Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat metodologiczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1WM3C Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Warsztat metodologiczny
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów III roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Warsztat metodologiczny do wyboru zgodnie w wybraną przez studenta metodologią i obszarem badawczym.

Pełny opis:

Celem warsztatów metodologicznych jest zdobycie przez studentów umiejętności badawczych w wybranych obszarach problemowych związanych z naukami o kulturze. Każda grupa pracuje z innym materiałem badawczym. Zajęcia dotyczą między innymi pracy w archiwach, warsztatu pisarskiego i/lub krytycznego, badań terenowych czy badań metodą oral studies.

Literatura:

Zgodnie z sylabusami poszczególnych grup

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

swoistość nauk o kulturze oraz ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi

w zaawansowanym stopniu wybrane metodologie nauk o kulturze, strategie poznawcze i stosowane metody badawcze

podstawowe media i środki transmisji kultury (słowo, obraz, widowisko) oraz ich wpływ na kształt procesu kulturowego

w stopniu zaawansowanym wybrane aspekty kultury literackiej i twórczości słownej, widowisk kulturowych i kultury teatralnej,

kultury wizualnej i filmowej oraz relacjach między nimi

podstawową terminologię nauk o kulturze

zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej oraz ich implikacje kulturowe

mechanizmy działania współczesnych instytucji kultury i organizacji pozarządowych działających w kulturzemechanizmy działania współczesnych instytucji kultury i organizacji pozarządowych działających w kulturze

Student potrafi:

wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z

różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych

interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny

określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji

pisać rozprawy, samodzielnie dobierając literaturę oraz zaprezentować ustnie wyniki swych dociekań badawczych, a także

wygłosić referat będący rezultatem samodzielnej analizy literatury przedmiotu; w swych wypowiedziach pisemnych i ustnych

stosuje w sposób poprawny terminologię z zakresu nauk o kulturze

zabierać głos w dyskusji stosując poprawne strategie argumentacyjne i operacje logiczne

posługiwać się językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2 Europejskiego Opisu Językowego; korzystać z wybranej

literatury przedmiotu w języku obcym

samodzielnie prowadzić pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego

inicjować i prowadzić badawcze prace zespołowe; współdziałać w zespole z innymi osobami; organizować

pracę indywidualną i zespołową

stale dokształcać się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo

Student jest gotów do:

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do

rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów

dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju

zabierać głos w dyskusji stosując poprawne strategie argumentacyjne i operacje logiczne

posługiwać się językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2 Europejskiego Opisu Językowego; korzystać z wybranej

literatury przedmiotu w języku obcym

samodzielnie prowadzić pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego

wykazywania troski o dziedzictwo kulturowe i świadomości jego znaczenia dla życia społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będzie aktywność na zajęciach (20%). Zaliczenie będzie miało formę ustną lub pisemną (80%) w zależności od ustaleń poszczególnych prowadzących (proszę sprawdzić w opisach grup). Nieobecności przekraczające 1/3 liczby zajęć są podstawą niezaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Godlewska-Byliniak, Zuzanna Grębecka, Joanna Kubicka, Wojciech Michera, Agata Zborowska
Prowadzący grup: Ewelina Godlewska-Byliniak, Zuzanna Grębecka, Joanna Kubicka, Wojciech Michera, Agata Zborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogucki, Zuzanna Grębecka, Piotr Kubkowski, Agata Zborowska
Prowadzący grup: Marcin Bogucki, Zuzanna Grębecka, Piotr Kubkowski, Agata Zborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.