Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etnograf w terenie i sieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-2PROS1O61 Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Etnograf w terenie i sieci
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym synchronicznym z elementami asynchronicznymi (Google Classroom, Google Meet, Zoom)

Zaproszenie na zajęcia będzie wysłane na adresy mailowe w domenie UW, podane w systemie USOS - prosimy o sprawdzenie aktualności danych!

Zajęcia służą podjęciu refleksji nad sytuacją współczesnych badań etnograficznych przy uwzględnieniu koncepcji etnografii wielostanowiskowej oraz gruntownych przemian medialnych w dobie internetu.

Celem proseminarium jest umożliwienie studentom przemyślenia różnych perspektyw badawczych, zarówno w tzw. terenie realnym jak i wirtualnym. Dzięki zajęciom studenci poznają różne narzędzia badawcze i koncepcje metodologiczne dające podstawy do samodzielnego, świadomego opracowania prac magisterskich opartych na badaniach empirycznych.

Pełny opis:

Zajęcia służą podjęciu refleksji nad sytuacją współczesnych badań etnograficznych przy uwzględnieniu koncepcji etnografii wielostanowiskowej oraz gruntownych przemian medialnych w dobie internetu.

Celem proseminarium jest umożliwienie studentom przemyślenia różnych perspektyw badawczych, zarówno w tzw. terenie realnym jak i wirtualnym. Dzięki zajęciom studenci poznają różne narzędzia badawcze i koncepcje metodologiczne dające podstawy do samodzielnego, świadomego opracowania prac magisterskich opartych na badaniach empirycznych.

Poruszanie kwestie będą dotyczyć przede wszystkim warsztatu metodologicznego, etyki badań oraz definiowania podstawowych kategorii badawczych. Szczególny nacisk prowadzący położą na różne poziomy uwikłań medialnych z jakimi ma do czynienia współczesny badacz terenowy. Zastanowimy się, czy w przypadku badań antropologicznych możemy mówić o szczególnym „momencie internetowym”.

Zagadnienia będą zależały w dużej mierze od potrzeb studentów.

Przykładowe zagadnienia:

• Jak postawić pytanie badawcze?

• Badania ilościowe a badania jakościowe, Big Data,

• Czym jest teren - definiowanie terenu badań. Teren czy postteren?

• Rodzaje obecności w terenie - jawny, niejawny, badanie uczestniczące?

• Czym jest internet?

• Field Research a Desk Research, uwikłania medialne

• Być tam, pisać tu w dobie internetu

• Wywiad etnograficzny, wielomedialność wywiadu

• Autoetnografia

• Etyka badań

Literatura:

Wybrane lektury:

Tom Boellstorff Dojrzewanie w Second Life: antropologia człowieka wirtualnego, tłum. Agata Sadza, Wyd. UJ, Kraków 2012.

Tom Boellstorff, Bonnie Nardi, Celia Pearce, T.L. Taylor Ethnography and Virtual Worlds. A Handbook of Method, Princeton, Oxford 2012.

Dariusz Jemielniak, Socjologia Internetu, Scholar, Warszawa 2019.

Claude Lévi-Strauss, Smutek tropików, fragmenty, różne wydania.

Joanna Tokarska-Bakir, Dalsze losy syna marnotrawnego, „Polska Sztuka Ludowa - Konteksty”, 1995 t.49 z.1, ss.13-42.

Metody badań jakościowych, red. N.K. Denzin, Y. S. Lincoln, Warszawa 2014 (fragmenty)

Clifford Geertz, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, Warszawa 2000 (fragmenty)

Badania jakościowe, red. D. Jemielniak, Warszawa 2012 (fragmenty)

Efekty uczenia się:

Po zajęciach student/ka:

- zna i rozumie swoistość nauk o kulturze, subdyscypliny tych nauk i ich związki z praktykami artystycznymi i naukami społecznymi

- zna i rozumie w stopniu ogólnym współczesne trendy rozwojowe w dziedzinie polityki, społeczeństwa i kultury; w stopniu pogłębionym wpływ mediów i środków transmisji kultury na kształt procesu kulturowego w kontekście kultury współczesnej;

- zna i rozumie różnorodne praktyki partycypacyjne, zróżnicowane pod względem miejsca i czasu realizacji, uczestników oraz metod;

- zna i rozumie podstawowe strategie współpracy z grupą oraz ich psychologiczne i społeczne uwarunkowania;

- zna i rozumie zasady zarządzania własnością intelektualną

- zna i rozumie różne metody planowania projektu artystyczno-społecznego, tworzenia zespołu, zdobywania funduszy, współpracy międzyinstytucjonalnej;

- zna i rozumie konieczność dbałości o więzi społeczne i społeczności lokalne

- potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić pogłębione badanie wybranego aspektu rzeczywistości, dobierając odpowiednią metodologię i zaprezentować jego wyniki z uwzględnieniem złożoności kulturowego kontekstu;

- potrafi wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych i praktyk kulturowych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane; dostosować istniejące lub stworzyć nowe narzędzia badawcze i metody działania dla własnych celów;

- potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę by formułować i testować hipotezy z zakresu działania w kulturze

- potrafi zabierać głos w dyskusji wobec różnorodnych odbiorców, mówiąc zrozumiale i poprawnie; samodzielnie poprowadzić dyskusję publiczną,

- potrafi inicjować i prowadzić prace zespołowe; współdziałać w zespole z innymi osobami; prowadzić zespół; organizować pracę indywidualną i zespołową;

- jest gotów/gotowa do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności;

- jest gotów/gotowa do zaangażowania się w prace zespołowe ze świadomością wagi wspólnego działania i etyczną odpowiedzialnością; działania na rzecz przestrzegania zasad etyki zawodowej;

- jest gotów/gotowa do wykazywania troski o dziedzictwo kulturowe i świadomości jego znaczenia dla życia społecznego; aktywnego działania na rzecz jego zachowania.

- jest gotów/gotowa do planowania i uzasadniania swoich działań badawczych i społecznych – kierując się stworzoną na podstawie posiadanej wiedzy wizją świata społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

ocena aktywności na zajęciach

przygotowanie wstępnych założeń projektu dyplomowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Grębecka, Jerzy Stachowicz
Prowadzący grup: Zuzanna Grębecka, Jerzy Stachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.