Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język czeski - poziom początkujący

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-CZEOA1 Kod Erasmus / ISCED: 09.101 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język czeski - poziom początkujący
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Lektoraty żetonowe Instytutu Slawistyki
Lektoraty żetonowe języka czeskiego Instytutu Slawistyki
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: czeski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Wymagany jest poziom wiedzy i umiejętności ogólnych, wynikający ze zdania egzaminu dojrzałości. Pomocne w procesie nauki okażą się: znajomość innych języków obcych oraz zainteresowania lingwistyczne.

Skrócony opis:

Jest to lektorat języka czeskiego, literackiego. Nauka prowadzona jest metodą komunikacyjną, szczególny nacisk kładziony jest na kształtowanie komunikacyjnej kompetencji słuchaczy, umiejętność radzenia sobie w podstawowych sytuacjach. Jednocześnie kurs języka zapoznaje też słuchaczy z podstawowymi kompetencjami socjokulturowymi i realiami życia w Republice Czeskiej. .

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w ramach uniwersyteckiego kursu praktycznej nauki języka czeskiego i trwają cały rok. Studenci zapoznają się ze specyfiką czeskiej wymowy i czeskiej sytuacji językowej, poznają podstawowe kategorie gramatyczne – najczęściej używane przypadki, czasy, tryb rozkazujący, często używane przyimki i konstrukcje składniowe. Poznają słownictwo z różnych dziedzin życia codziennego. Zapoznają się ze sposobami zwracania się do różnych osób, typowymi zachowaniami językowymi. Poznają też niezbędne w procesie komunikacji zagadnienia socjokulturowe i realia życia w Republice Czeskiej.

Literatura:

Podręcznik główny:

I. Rešková, M. Pintarová, Communicative Czech (Elementary Czech) + zeszyt ćwiczeń

Materiały dodatkowe:

wybrane ćwiczenia z innch podręczników, fragmenty artykułów z gazet i internetu, nagrania audio i video

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student/ka zna wymowę czeską, specyfikę czeskich głosek.

- Z gramatyki zna formy najczęściej używanych przypadków, formy trzech czasów, trybu rozkazującego, czasowniki modalne, najczęściej używane przyimki, liczebniki główne i porządkowe.

- Zna podstawowe słownictwo przydatne w komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego.

- Zna sposoby zwracania się do osób w różnym wieku, najczęściej używane zwroty grzecznościowe i ostrzeżenia.

- Zna podstawowe informacje o Republice Czeskiej i Czechach konieczne przy komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka.

Umiejętności:

- Student/ka potrafi się swobodnie komunikować w sytuacjach życia codziennego, reaguje poprawnie na komunikaty. Radzi sobie w prostych sytuacjach towarzyskich, nawet jeśli nie potrafi zrozumieć wszystkiego i nie zawsze umie jeszcze samodzielnie podtrzymać konwersację.

- Potrafi uchwycić główny sens wypowiedzi, zawarty w krótkich, wyraźnych, prostych przekazach, ogłoszeniach.

- Potrafi znaleźć informację w prostych, codziennych materiałach, takich jak ogłoszenia, reklama, prospekty, jadłospisy, rozkład jazdy, proste listy prywatne.

- Student/ka rozumie proste teksty mówione i pisane i potrafi wybrać z nich istotne informacje, nawet jeśli nie zna każdego słowa w nich zawartego.

- Rozumie wyrażenia i najczęściej używane słownictwo dotyczące najbliższych mu dziedzin życia (np. podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie, o zakupach, geografii swojego regionu, zatrudnieniu).

- Potrafi użyć serii zwrotów i zdań, aby opisać prostymi pojęciami swoją rodzinę i inne osoby, warunki życia, swoje wykształcenie oraz swoją obecną i ostatnio wykonywaną pracę.

- Potrafi napisać maila, list, krótką notatkę na znane tematy, streścić usłyszany lub przeczytany prosty tekst na tematy ogólne.

- Potrafi wyszukać proste informacje źródłowe z wykorzystaniem różnych środków i metod.

Kompetencje:

- Student/ka rozumie i dostrzega zalety współpracy w grupie, potrafi współpracować w grupie.

- Student/ka rozumie potrzebę stałego zdobywania wiedzy, a w szczególności konieczność uczenia się języków obcych, zarówno tych popularnych, jak i tych uważanych za rzadkie.

- Student/ka reaguje poprawnie językowo i poza językowo w różnych sytuacjach.

- Dostrzega różnice kulturowe i jest otwarty/a na odmienność różnych kultur.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

Aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

Skala ocen:

99% - 100% - 5 (celujący)

93% - 98% - 5 (bardzo dobry)

87% - 92% - 4+ (dobry plus)

77% - 86% - 4 (dobry)

71% - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60% - 70% - 3 (dostateczny)

Dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze; zajęcia należy zaliczyć zgodnie z wymaganiami prowadzącego, które zostaną podane do wiadomości studentów podczas pierwszych zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Górnicka-Urban, Milena Hebal-Jezierska
Prowadzący grup: Dorota Górnicka-Urban
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zgodnie z zarządzeniem rektora UW zajęcia są prowadzone w trybie zdalnym.

Wykorzystane zostaną narzędzia umożliwiające bezpośrednią komunikację ze studentami oraz ogólnouniwersytecka platforma Kampus.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Górnicka-Urban, Milena Hebal-Jezierska
Prowadzący grup: Dorota Górnicka-Urban
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Uwagi:

Tryb prowadzenia zajęć (w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej): w sali (z wykorzystaniem ogólnouniwersyteckiej platformy Kampus) lub zdalnie (zastosowane zostaną narzędzia umożliwiające bezpośrednią komunikację ze studentami oraz platforma Kampus).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.