Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura współczesna - Bułgaria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU6LB
Kod Erasmus / ISCED: 09.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura współczesna - Bułgaria
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Zajęcia specjalnościowe: pierwszy rok studiów magisterskich
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: bułgarski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla studentów pierwszego roku studiów magisterskich, które zaliczyły kurs historii literatury bułgarskiej od średniowiecza do lat 80. XX wieku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia z najnowszej literatury bułgarskiej (prowadzone w języku bułgarskim), będą miały dwojaki cel. Po pierwsze, będzie nim wzbogacenie wiedzy studentów na temat współczesnej literatury bułgarskiej. Ponadto celem zajęć jest wypracowanie praktycznej umiejętności analizowania tekstów oraz zjawisk z życia literackiego i werbalizowania zdobytej wiedzy w języku nauki bułgarskiej. Analizy będą umocowane zarówno w kontekście bułgarskich tradycji literackich, jak i współczesnych zjawisk społeczno-kulturowych.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będzie literatura bułgarska po 1989 roku, analizowana zarówno z pomocą narzędzi literaturoznawstwa, jak i antropologii. Rozmowom i analizom utworów literackich będzie towarzyszył wspólny namysł nad zjawiskami życia literackiego w Bułgarii, stanem współczesnej krytyki literackiej, formami jej uprawiania, instytucjami życia literackiego i tworzącymi je osobami, środowiskami. Celem dyskusji o konkretnych utworach literackich będzie próba zastanowienia się nad kluczowymi tematami, ideami, figurami literackimi, które okazały się ważne w bułgarskiej literaturze ostatnich lat, ale też nad tymi, które nie zyskały spektakularnego sukcesu odbiorczego, a jednak z różnych powodów mogą być uznane za inspirujące w czytaniu współczesnej bułgarskiej kultury.

Literatura:

Wybrane teksty literackie:

Е. Алексиева, Прекъсването на Самсара (2021).

И. Вълчанова, Остров Крах (2016).

Г. Господинов, Физика на тъгата (2011) / Времеубежище (2020).

А. Попов, Митология на прехода (2006) / Мисия Туран (2021).

И. Троянов, Кучешки времена. Революцията менте 1989 (2008).

Т. Димова, Поразените (2019)/ Марма, Мариам (2012).

Е. Андреев, Ломски разкази (1996).

М. Русков, Възвишение (2011).

В. Тодоров, Дзифт (2006).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student(ka):

WIEDZA

- posiada podstawowy zasób wiedzy z zakresu najnowszej literatury bułgarskiej

- posiada podstawowy zasób pojęć w języku bułgarskim z zakresu teorii i historii literatury oraz umie się nim posługiwać

UMIEJĘTNOŚCI:

-analizuje i interpretuje utwór literacki w języku bułgarskim

- umie wyjaśnić powiązanie zjawisk literackich z kontekstem kulturowym współczesności

-potrafi wyrażać i argumentować własne stanowisko w języku bułgarskim, stosując narzędzia literaturoznawcze i antropologiczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

-uczy się reguł merytorycznej dyskusji z poszanowaniem stanowiska rozmówcy

-rozumie i objaśnia kody współczesnej kultury bułgarskiej, a zatem zyskuje kompetencje w zakresie dialogu międzykulturowego

Metody i kryteria oceniania:

Oceniany będzie aktywny udział studentów w zajęciach, umiejętność werbalizowania zdobytej wiedzy w języku bułgarskim (50%) oraz wynik końcowego egzaminu ustnego (50%).

Praktyki zawodowe:

Nie obowiązują.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)