Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura współczesna - Serbia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU6LSE Kod Erasmus / ISCED: 09.204 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Literatura współczesna - Serbia
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru grupy adekwatnej do języka A na pierwszym roku studiów magisterskich
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: serbski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Literatura Serbii I 3005-KL4LS

Założenia (opisowo):

Znajomość j. serbskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem tekstu literackiego oraz opracowań krytycznych oraz teoretycznoliterackich.

Skrócony opis:

Cykl spotkań poświęcony jest kulturze literackiej Serbii – utworom, autorom, instytucjom oraz różnym formom działalności okołoliterackiej na przełomie XXI i XX wieku. Zagadnienia z zakresu poetyki i estetyki tekstu literackiego są rozpatrywane w odniesieniu do aktualnych problemów społecznych, politycznych i cywilizacyjnych współczesnej Serbii, a także w interdyscyplinarnych powiązaniach z innymi dziedzinami sztuki.

Pełny opis:

Przedmiot ma formę cykl spotkań poświęconych kulturze literackiej Serbii – utworom, autorom, instytucjom oraz różnym formom działalności okołoliterackiej na przełomie XXI i XX wieku. Zagadnienia z zakresu poetyki i estetyki tekstu literackiego są rozpatrywane w odniesieniu do aktualnych problemów społecznych, politycznych i cywilizacyjnych współczesnej Serbii, a także w interdyscyplinarnych powiązaniach z innymi dziedzinami sztuki.

Student/studentka w toku zajęć zapoznaje się z najnowszymi kierunkami rozwoju literatury serbskiej, poznaje sylwetki poszczególnych autorów i autorek, które są omawiane na tle najważniejszych wydarzeń politycznych, społecznych i kulturalnych w Serbii końca XX i pierwszych dekad XXI wieku. Celem zajęć jest prezentacja:

1) wiedzy o literaturze w kontekście kultury oraz historii Serbii w z uwzględnieniem specyfiki regionu bałkańskiego oraz w perspektywie charakterystycznych procesów historycznoliterackich;

2) dzieł reprezentatywnych współczesnej literatury serbskiej, sylwetek współczesnych pisarzy i pisarek, a także instytucjonalnych form organizacji i funkcjonowania życia literackiego w kontekście kulturowym, społecznym i politycznym omawianego okresu.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/studentka, który/która regularnie i aktywnie uczestniczył/uczestniczyła w zajęciach oraz na bieżąco zapoznawał/zapoznawała się w literaturą przedmiotu, będzie dysponować wiedzą na temat współczesnej kultury literackiej w Serbii, pozwalającą na rozpoznawanie ważnych zjawisk literackich , twórców oraz instytucji. Będzie potrafił/potrafiła analizować i interpretować utwory literackie, powiązać z tradycją i historią kraju i regionu, wyjaśnić specyfikę współczesnego życia literackiego Serbii na tle najważniejszych wydarzeń politycznych i społecznych z XX i XXI wieku.

Będzie umiał sformułować rzeczową wypowiedź na temat literatury i kultury literackiej Serbii w przeszłości i współcześnie. Będzie potrafił zastosować swą wiedzę w działaniach praktycznych - takich jak: przygotowanie prasowej notatki informacyjnej, sformułowanie wypowiedzi krytycznoliterackiej, opracowanie scenariusza audycji radiowej i/lub telewizyjnej dotyczącej zjawisk reprezentatywnych dla serbskiej kultury literackiej, poprowadzenie dyskusji na temat literatury serbskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

a) Obecność i aktywność na zajęciach. Dopuszczone są dwie nieobecności. Aktywność polegać ma na przeczytaniu i przemyśleniu zadanych lektur oraz aktywnym uczestnictwie w pracy nad tekstem podczas zajęć (udział w dyskusji, praca w grupie). Waga tego komponentu w ocenie końcowej.

b) Prezentacja wybranego tematu na zajęciach i moderacja dyskusji.

c) Egzamin ustny.

Studenci przebywających w ramach wymiany międzynarodowej za granicą, zobowiązani są do ustalenia formy zaliczenia zajęć przed ich rozpoczęciem lub w pierwszym okresie ich trwania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bogusławska
Prowadzący grup: Patrycja Chajęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.