Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Odmiany języka słoweńskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU6OJSLW
Kod Erasmus / ISCED: 09.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Odmiany języka słoweńskiego
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Zajęcia specjalnościowe: pierwszy rok studiów magisterskich
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: słoweński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka słoweńskiego na poziomie C1, znajomość podstawowej terminologii językoznawczej umożliwiająca lekturę tekstów z zakresu stratyfikacji języka.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie od strony teoretycznej i praktycznej odmiany języka słoweńskiego literackiego, nieliterackiego oraz wybranych odmian języków specjalistycznych.

Pełny opis:

1. Podstawowe terminy związane ze stratyfikacją i kulturą językową.

2. Modele stratyfikacji języka słoweńskiego.

3. Język literacki - charakterystyka wariantu pisanego i mówionego.

4. Język nieliteracki - zagadnienie słoweńskiego języka potocznego.

5. Język nieliteracki - charakterystyka regionalizmów.

6. Dialektologia - klasyfikacje słoweńskich dialektów.

7. Dialekty panońskie.

8. Dialekty karynckie.

9. Dialekty styryjskie.

10. Dialekty rowtarskie.

11. Dialekty goreńskie.

12. Dialekty doleńskie.

13. Dialekty przymorskie.

14. Wybrane odmiany funkcjonalne języka słoweńskiego, np. język polityki, język reklamy.

Literatura:

SLA - slovenski lingvistični atlas (www.fran.si)

M. Jesenšek, Prekmurski publicistični jezik v prvi polovici 20. stoletja [w:] Obdobja 22, Ljubljana 2004

A. E. Skubic, Sociolekti od izraza do pomena [w:] Obdobja 22, Ljubljana 2004

M. Šekli, Jezik, knjižni jezik, pokrajinski oz. krajevni knjižni jezik [w:] Obdobja 22, Ljubljana 2004

J. Škofic-Guzej, O oblikovanju slovenskega pogovarjalnega jezika, Slavistična revija 42/4, Ljubljana 1994

H. Tivadar, Podoba in funkcija govorjenega knjižnega jezika glede na neknjižne zvrsti [w:] Obdobja 22, Ljubljana 2004

J. Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana 1992

J. Toporišič, Slovenska slovnica, Ljubljana 2004

J. Toporišič, Slovenska zvrstna besedila, Ljubljana 1993

Efekty uczenia się:

Student zna odmiany języka słoweńskiego.

Student zna podstawowe cechy tekstów należących do różnych odmian słoweńszczyzny.

Student umie przyporządkować teksty do odpowiedniej odmiany słoweńszczyzny.

Student umie przeanalizować wybrane teksty należące do różnych odmian słoweńszczyzny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu należy spełnić następujące warunki:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności),

- aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Hebal-Jezierska, Adam Sewastianowicz
Prowadzący grup: Adam Sewastianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)