Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt naukowy I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU6PROJEKTN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt naukowy I
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru grupy adekwatnej do języka A na pierwszym roku studiów magisterskich
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Projekt naukowy jest przedmiotem obligatoryjnym, którego zadaniem jest wprowadzenie studentów w pracę badawczą. Jego celem jest realizacja efektów kształcenia na poziomie indywidualnym, ale również związanie studentów ze środowiskiem badawczym instytutu i szerzej, uniwersytetu, jak też popularyzacja badań prowadzonych przez pracowników instytutu wśród społeczności studenckiej.

Prowadzony jest przez dwa lata na studiach magisterskich.


Przedmiot zalecany do równoległej realizacji: Laboratorium projektów. Praca metodą projektów w warsztacie slawisty, kod: 3005-LU9LAB

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w pracę badawczą. Jego celem jest realizacja efektów kształcenia na poziomie indywidualnym, ale również związanie studentów ze środowiskiem badawczym instytutu i szerzej, uniwersytetu, jak też popularyzacja badań prowadzonych przez pracowników instytutu wśród społeczności studenckiej.

Pełny opis:

Projekt naukowy jest przedmiotem obligatoryjnym, którego zadaniem jest wprowadzenie studentów w pracę badawczą. Jego celem jest realizacja efektów kształcenia na poziomie indywidualnym, ale również związanie studentów ze środowiskiem badawczym instytutu i szerzej, uniwersytetu, jak też popularyzacja badań prowadzonych przez pracowników instytutu wśród społeczności studenckiej.

Prowadzony jest przez dwa lata na studiach magisterskich.

Na początku danego roku akademickiego trzy działające w Instytucie zespoły badawcze i pracownia proponują student/k/om trzy lub cztery tematy badawcze, nad którymi chcą pracować wspólnie ze studentami.

Student/ka wybiera temat i przez dwa lata będzie mieć obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach wybranego zespołu badawczego. Spotkania zespołu/pracowni, w których uczestniczą studenci, muszą się odbyć co najmniej dwa razy w semestrze.

Zespół/pracownia mogą przyjąć maksymalnie 4 osoby. Każde ze studentów/ek otrzymuje pomoc tutora, może nim być promotor/ka pracy magisterskiej.

Literatura:

Ustalana indywidualnie w zależności od tematu badawczego podanego przez zespół/pracownię w danym roku akademickim.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WIEDZA

Student/ka orientuje się, na czym polega praca badawcza. Potrafi logicznie sformułować problem badawczy, uzasadnić merytorycznie podjęcie badań oraz zaprojektować weryfikację postawionej tezy. Zna podstawowe sposoby prowadzenia badań kulturoznawczych oraz sposoby ich popularyzacji. Potrafi zaprezentować problem i poddać go pod merytoryczną krytykę.

UMIEJĘTNOŚCI

Student/ka umie gromadzić dane i materiały źródłowe. Potrafi przygotować recenzję tekstu naukowego. Umie prowadzić dyskusję merytoryczną, jak też przygotować samodzielnie spotkanie naukowe. Potrafi aktywnie włączyć się w pracę zespołu badawczego. Umie posługiwać się poprawnie terminologią właściwą dla dziedziny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student/ka potrafi pracować w grupie. Umie nawiązywać dyskusję, szanuje zdanie innej osoby, ale także jest świadom/a konieczności konstruktywnej krytyki. Stara się nawiązywać relacje z otoczeniem akademickim i pozaakademickim w celu prezentacji badań. Szanuje środowisko uniwersyteckie oraz dba o poprawność, rzetelność i adekwatność warsztatu nadawczego kulturoznawczy. Rozumie odpowiedzialność badawczą.

Metody i kryteria oceniania:

W ciągu pierwszego roku realizowania przedmiotu student/ka pod opieką członków zespołu ma obowiązek wykonać następujące zadania spośród poniższych:

(a) redakcja całości lub fragmentu tekstu naukowego pod opieką członka pracowni

(b) kwerenda naukowa - wykonanie kwerendy zleconej przez zespół/pracownię w ramach wspólnego przygotowywania zadania badawczego

(c) prezentacja tematów naukowych (wybór i opracowanie tematu badawczego, wpisującego się w obszar badany przez zespół)

(d) recenzja publikacji naukowych (pisemne dwie recenzje publikacji naukowych)

(e) metody i narzędzia do realizacji zadań badawczych (przedstawienie na forum zespołu propozycji wykonania zadania badawczego ALBO przedstawienie zagadnienia na podstawie wysłuchanego referatu na konferencji/lektury tekstu: przedstawienie i krytyka narzędzi badawczych; omówienie zadanej lektury pod kątem użytych rozwiązań analitycznych)

(f) uczestnictwo w czterech spotkaniach zespołu/pracowni

Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie przez studenta/studentkę wybranych w porozumieniu z zespołem aktywności z powyższej listy.

Wykonanie zadań jest oceniane i komentowane przez zespół. Student/ka uzyskuje zaliczenie po drugim semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt badawczy więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bogusławska, Iliana Genew-Puhalewa
Prowadzący grup: Maciej Falski, Elżbieta Kaczmarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Projekt badawczy - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21"

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bogusławska, Iliana Genew-Puhalewa
Prowadzący grup: Marcin Filipowicz, Sylwia Siedlecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.